Burs ve Proje Yönetmeliği

Burs ve Proje Yönetmeliği

VHSD BURS YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

 

VHSD YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURS YÖNETMELİĞİ

VHSD yurtdışında “Hepatit” ile ilişkili projesi ve merkezi belli olan araştırıcılara 6 aya kadar karşılıksız burs verecektir. Burs programının amacı yurt dışında araştırma yapacak hepatit ile ilişkili bir dalda [Enfeksiyon Hastalıkları, Gastroenteroloji (yetişkin ve çocuk), Mikrobiyoloji ve Halk Sağlığı] çalışan uzmanları desteklemektir. Bir yılda en fazla 6 araştırıcıya burs verilebilecektir. Burs başvuruları yönetim kurulu tarafından görüşülecek ve gerek görülürse aday ile de görüşme yapılacaktır. Aylık burs miktarı 1.000 USD karşılığı TL’sıdır. Ayrıca gidiş-dönüş yol giderleri de VHSD tarafından karşılanacaktır.  Burs başvuruları Başvuru formu ve ayrıntılı bilgi  www.vhsd.org adresinde bulunmaktadır. Burs için başvuru koşulları aşağıdadır:

1.       T.C. vatandaşı olmak
2.        Dernek üyesi olmak ve üyelik aidat borcu olmamak
3.       Başka bir kurumdan burs almamak. Başka kurumdan burs aldığı ve VHSD’ye bilgi vermediği saptanan bursiyerlerden verilen burs miktarı yasal faizi ile geri tahsil edilir.
4.       VHSD Yönetim Kurulu üyeleriyle birinci veya ikinci derecede akrabalık ilişkisi bulunmamak
5.       “Hepatit” ile ilişkili bir projede çalışacağını ve araştırmanın yürütüleceği kuruluştan davet mektubu almış olmak,
6.       Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek,

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

    Başvuru dilekcesi
    Adayın özgeçmişi ve yayın listesi,
    Davet mektubu,
    Yabancı dil belgesi (KPDS/ÜDS/IELTS/TOEFL puan belgesinin onaylı örneği veya aday araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya yurt dışından lisansüstü eğitim aldığını gösterir diplomasının onaylı örneği),
    Ayrıntılı araştırma önerisi (on sayfayı geçmeyecek şekilde),

BURSİYERLERİN SAPTANMASI

Bursiyerler, VHSD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bursiyerlerin tespiti için gerek duyulursa mülakat yapılır. Başvuru belgeleri ve gerektiğinde mülakatlar yapılarak adayların akademik nitelikleri ile üzerinde çalışmayı planladıkları konular aşağıda belirtilen ölçütler dikkate alınarak birlikte değerlendirilir:

    Konunun güncelliği, Türkiye’nin bilimsel birikime ve evrensel bilime yapması beklenen katkılar,
    Yurt dışında yapılacak araştırmanın, Türkiye’ye dönüşten sonra laboratuar vb. olanaklar göz önüne alındığında devam edilebilir olması ve adayın çalıştığı kuruma yapacağı katkılar,
    Türkiye’ye dönüşten sonra diğer üniversitelerimizdeki araştırmacıların katılımıyla bir çalışma grubu kurabilmesi olasılığı,
    Yurt dışında konusunda çalışan bir araştırma grubuyla bağlantı kurarak karşılıklı işbirliği ile ileride geliştirilerek sürdürülecek bir ortak çalışmaya girme olasılığı,
    Adayın akademik başarıları ve yayınları, araştırma konusuna hâkimiyeti.

Burslar VHSD yönetim kurulu’nun onayından sonra kesinleşir. Burs verilmesine karar verilen adayların bursları, burs onay tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek üzere, bursiyerin belirleyeceği tarihte başlar. Onay tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanılmayan burslar iptal edilir.
Ayrıca bursun başlatılabilmesi için;
1. Bursiyer çalışıyor ise, yapmayı planladığı araştırmanın çalıştığı kurum tarafından onaylandığını ve araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını belgelendirmesi gerekir.
2. Yurt dışında yapılacak araştırma için Türkiye'den biyolojik materyalin yurt dışına götürülmesi gerekiyor ise çalıştığı Üniversiteden veya Fakülteden alınacak Etik Kurul Onay Belgesinin bulunması gerekir.

YÜKÜMLÜLÜKLER

Bursiyer yurt dışı çalışmaları süresince her 2 ayda bir yurt dışındaki danışman hocasının imzasını içeren bir gelişme raporu göndermekle yükümlüdür. Burs süresinin bitiminde (Türkiye’ye döndüğünde) de, çalışmaların gelişme ve sonuçlarını kapsayan “kesin raporu” en geç 3 ay içinde VHSD’ne sunmak zorundadır.
Alınan burs ile yapılan araştırma kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda VHSD desteğinin belirtilmesi ve yayın örneğinin VHSD’ne gönderilmesi gerekir.

DİĞER

Bu belgede belirtilmeyen özel durumlarda, VHSD Yönetim Kurulu’nun kararları uygulanır.
Bursiyerin yükümlülüklerini ihlali veya gelişme raporlarının yetersiz bulunması durumunda verilen burs VHSD Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edilebilir. Yükümlülüklerin ihlali halinde Düzenleme Şeklinde Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalat Senedi hükümleri uygulanır.
Bu programa yapılan başvurular, ilgili dönemin son başvuru tarihini takip eden 3 ay içinde sonuçlandırılır.

Belgeleri kapsayacak aday dosyalarını VHSD’ne şahsen veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.