Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 148

136
Kronik HCV
Kriyoglobülinemi
Hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonunun en sık görülen karaciğer dışı bulgusu
mikst kriyoglobülinemidir. Mikst kriyoglobülinemi immün kompleks oluşumu ile
karakterizedir. Kronik HCV enfeksiyonlu hastaların %36-54’ünde görülmektedir
(12,13). Küçük-orta çaplı arteriyollerin damar duvarlarında birikimle karakterize
olan bu durum, purpura, artralji ve kuvvetsizlik şeklinde kliniğe yansır. Sistemik
vaskülit, glomerülonefrit ve nöropatiler gelişebilir (14). Soğukta presipite olan
bu immün kompleksler romatoid faktör, HCV RNA, anti-HCV ve kompleman-
dan oluşurlar (10). Kriyoglobülinemi pozitif HCV enfeksiyonlu hastalarda fibroza
ilerleme daha hızlıdır (15). Mikst kriyoglobülinemili hastaların %10’unun B hücreli
non-Hodgkin lenfomaya progresyon gösterdiği kabul edilmektedir (16).
HLA B-8, DR-3 pozitif bulunanlarda HCV ilişkili mikst kriyoglobülinemiye
duyarlılık artmıştır (10,17). Kalıcı virolojik yanıtla dolaşan immün kompleks dü-
zeylerinde azalma ve miks kriyoglobülineminin klinik semptomlarında iyileşme
sağlanmıştır (18-22). İlerleyici renal yetmezlik, şiddetli vaskülit ve/veya ilerleyici
nöropati gibi akut şiddetli hastalığı olan hastalarda plazmaferez ve kriyofiltras-
yon ile immünkomplekslerin dolaşımdan uzaklaştırılması amaçlanır (10).
Lenfoma
HCV enfeksiyonu B hücreli non-Hodgkin lenfoma ile ilişkili bulunmuştur (23).
Etiyopatogenezdeki rolü tam olarak gösterilememiştir. Neden HCV ile enfekte
hastalarda immün sistemin kronik stimülasyonu olabilir. Mikst kriyoglobülinemi B
hücrelerinin klonal çoğalması ile karakterizedir. Klonal çoğalma düşük veya yük-
sek dereceli lenfomaya ilerleyebilir (24). Kriyoglobülinemiden lenfomaya dönü-
şümün moleküler ve hücresel mekanizmaları hâlâ araştırma konusudur. HCV iliş-
kili mikst kriyoglobülinemili hastalarda Bcl-2 ekspresyonunda artış rol oynayabilir
(25). Tedavide antiviral ilaçların yararı konusunda yeterli bilgi yoktur. Göründüğü
kadarıyla, HCV’nin varlığı non-Hodgkin lenfomanın kemoterapi rejimlerine yanıtı-
nı ve prognozu etkilememektedir (26). Anti-CD20 antikoru olan rituksimabın bazı
hastaların tedavisinde etkili olduğu ve iyi tolere edildiği gösterilmiştir (27).
Otoimmün Sitopeni
Trombositopeni HCV ile enfekte hastalarda sıktır. Otoimmün hemolitik anemi
1...,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,...328