Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 275

263
(5a), AG sarmallarından da tam uzunluklu transkripsiyon yapmaktadır (5b).
Çift sarmallı RNA spesifik adenozin deaminaz tarafından S-HDAg’nin 1012
pozisyonunda yapılan düzenleme ile mRNA’nın açık okunan alanına 19 ami-
no asit ilavesi yaparak L- HDAg’yi üretmektedir (6). Küçük ve büyük delta
antijenlerini kodlayan mRNA sitoplazmaya hareket ederek ilgili proteinle-
rin translasyonunu yapmaktadır (7,8). Küçük delta antijenleri genomik RNA
replikasyonunu aktive etmekteyken (7), büyük proteinler viriyon birleşme-
sini desteklemektedir (8). Viral proteinler HDV genomik RNA’lı nükleopro-
tein komplekslerini oluşturur (9). HDV ribonükleoprotein içindeki L-HDAg
hücrenin HBV yüzey antijeni ile etkileşime girmektedir (10). HDV’nin, HBV
yüzey protein ile kapsüllenmesiyle (enkapsidasyon) (11), tamamlanan viri-
yonlar ekzositoz yoluyla hücreyi terk etmektedirler (12). HBV yüzey protein-
leri konak hücresinin golgi cisimciği membranı veya endoplazmik retikulum
vasıtasıyla tomurcuklanmaktadır (A).
Şekil 2:
Hepatit D virüsünün yaşam döngüsü
Hepatit Delta Virüsünün Moleküler Virolojisi
1...,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274 276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,...328