Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 280

268
Kronik HDV
Avrupa’da virüsün henüz eradike edilmediği ve endemik bölgelerde, özel-
likle de göçmenlerde olgu sayısının daha fazla olduğu vurgulanmaktadır. Bu
anlamda Delta hepatiti Avrupa’da genel olarak azalmış olmakla birlikte, so-
run henüz tümüyle ortadan kalkmış değildir (1-5). Dünya genelinde HDV ile
ilgili yapılan endemisite haritasında HBV taşıyıcılığı ve kronik HBV enfeksi-
yonu göz önüne alınmaktadır. Buna göre HDV sıklığı çok düşük endemisite
alanlarında asemptomatik HBV taşıyıcılarında %0-2 ve kronik hepatit B’de
<%1, düşük endemisite alanlarında asemptomatik HBV taşıyıcılarında %3-9
ve KHB veya sirozlularda %10-25, orta endemisite alanlarında asemptomatik
HBV taşıyıcılarında %10-19 ve kronik hepatit B’de %30-60 ve yüksek ende-
misite alanlarında asemptomatik HBV taşıyıcılarında %20 ve kronik hepatit
B’de >%60 olarak tanımlanır. Dünya üzerindeki prevalans dağılımı
Şekil 1
’de
gösterilmiştir (6). Bu tanımlamaya göre ülkemiz HDV enfeksiyonu için orta
endemisite alanında sayılmaktadır. Ülkemizde yapılmış çeşitli çalışmalarda
inaktif HBV taşıyıcılarında anti-Delta IgG pozitiflikleri 1985-1999 yılları arasın-
da toplam 3652 kişiyi kapsayan değişik çalışmalarda %5.3 olarak bildirilir-
ken, 2000-2006 arası 5476 kişiyi kapsayan çalışmalarda bu oranın ortalama
%4.6 olduğu ancak %0 ile %50 arasında çok farklılık gösterdiği belirlenmiştir
Şekil 1:
HDV'nin prevalansı ve genomik dağılımı (6 no’lu kaynaktan alınmıştır).
Kuzey Amerika
1
Orta Amerika
3
Güney Amerika
1, 3
Yüksek
Orta
Düşük
Çok Düşük
Veri yok
Afrika
1, 5, 6, 7, 8
Avrupa
1
Rusya
1, 2
Japonya
1, 2, 4
Çin
1, 2
Tayvan
1, 2, 4
Ortadoğu
1
Güney Asya
1, 2
Moğolistan
1
1...,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279 281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,...328