Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 283

271
yapılması, enjeksiyon güvenliği, halkın bilinçlendirilmesi gibi çeşitli aşama-
larda sürdürülen kampanyaların başarısı arttıkça HBV enfeksiyonunun yanı
sıra HDV enfeksiyonu da kuşkusuz azalacaktır. Bu nedenle, bu yöndeki ça-
lışmalara ağırlık verilmesi ve halen HBV enfeksiyonu olanların Delta virüsü
enfeksiyonu yönünden de izlenmesi uygun olacaktır.
Kaynaklar
1.
Değertekin H . HDV İnfeksiyonunun epidemiyolojisi ve korunma. Tabak F, Balık
İ, Tekeli E. (editörler). Viral Hepatit 2007 Viral Hepatitle Savaşım Derneği yayını
Birinci baskı, Oban Matbaası, İstanbul, 255-262.
2.
Smedile A, Rizzetto M. HDV: thirty years later.Dig Liver Dis. 2011 Jan;43 Suppl 1:S15-8.
3.
Rizzetto M. Hepatitis D: clinical features and therapy.Dig Dis. 2010;28(1):139-43.
Epub 2010 May 7. Review.
4.
Wedemeyer H ,Manns MP. Epidemiology, pathogenesis and management of
hepatitis D: update and challenges ahead. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2010; 7:
31-40.
5.
Celik I, Karataylı E, Cevik E, Kabakcı SG, Karataylı SC, Dinc B, et al. Complete
genome sequences and phylogenetic analysis of hepatitis delta viruses isolated
from nine Turkish patients. Arch Virol. 2011; 156(12): 2215-20.
6.
Pascarella S, Negro F. Hepatitis D virus: an update. Liver Int. 2011;31(1): 7-21.
7.
Mıstık R, Balık İ. Türkiye’de Viral Hepatitlerin Epidemiyolojisi: Bir Meta Analiz.
(Kılıçturgay K. ed.) Viral Hepatit 98. Viral Hepatitle Savaşım Derneği yayını Birinci
baskı, Bursa, Deniz Ofset, 1998;9-40.
8.
Değertekin H, Yalçın K, Yakut M. The prevalance of hepatitis delta virus infection
in acute and chronic liver diseases in Turkey: An analysis of clinical studies. Turk J
Gastroenterol 2006; 17(1): 25-34
9.
Örmeci N, Balık İ, Tabak F, Saltoğlu N, Tosun S, Şencan İ, Güner R, Öztoprak N,
Gürbüz Y. Otobüsle dolaşılan illerdeki HBsAg pozitif kişilerdeki HDV sonuçları. X.
Ulusal Viral Hepatit Kongresi Antalya, 01-04 Nisan 2010, s.173, P18-04.
10.
Tosun S. Hepatit Delta virüs enfeksiyonu epidemiyolojisinde değişim ve
ülkemizdeki güncel durum. Viral Hepatitis Journal 2013; 19(1): 1-7)
11.
Önder FO, Toy M, Richardus JH, İdilman R, Kabaçam G, Değertekin H, Yalçın K,
Schalm S, Yurdaydin C. An aggregated analysis of Delta hepatitis in Turkey and
the quantification of burden of disease. EASL Monothematic conference, Delta
Hepatitis, September 24-26, 2010, Istanbul,Turkey.
12.
Ayaz C, Tekin Koruk S, Yalci A, Yamazhan T, Aygen B, Tosun S, Dal T, Çelen MK,
Tabak F. Epidemiology and risk factors of Hepatitis Delta Infection in Turkey.
Journal of Pure and Applied Microbiology. 2013; 7(4): 2809-13.
13.
Yurdaydin C. Delta hepatitis in Turkey: decreasing but not vanishing and still of
concern. Turk J Gastroenterol. 2006; 17(1): 74-5.
14.
Mıstık R. Türkiye’de viral hepatit epidemiyolojisi–Yayınların irdelenmesi. Tabak F,
Balık İ, Tekeli E. (editörler). Viral Hepatit 2007: 9-50.
15.
Soriano V, Martin-Carbonero L, Vispo E, Labarga P, Barreiro P. Human
immunodeficiency virus infection and viral hepatitis. Enferm Infecc Microbiol Clin.
2011; 29(9): 691-701.
Hepatit Delta Virüsü Enfeksiyonunun Epidemiyolojisi
1...,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282 284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,...328