Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 290

278
Kronik HDV
genotiplerin coğrafi dağılımı farklıdır. Tüm dünyada en sık görülen genotip
I’dir (28). Tayvan’da yapılan bir çalışmada; HDV genotip I ve HBV genotip C
hastaları genotip II’den daha düşük remisyon oranına ve daha ciddi sonuçla-
ra sahiptir. HBV viremisi, düşük sağkalım ile ilişkilidir (29). Güney Amerika’da
HDV genotip III ve HBV genotip F birlikteliği fulminan hepatit ile ilişkilendiril-
miştir (30).
HDAg-L’deki C terminal parçacık sırası genotipler arasında farklılık gösterir.
Genotip I ve diğer HDV genotipleri arasında paketleme sinyal alanları arasın-
da %74’e varan farklılık bulunmaktadır. Genotip I’deki HDAg-L sırası genotip
II’den daha iyi paketleme yeteneğine sahiptir. Bütün HDV genotipleri klatrini
(hücre dışı veziküllerin belirli bir şekle kavuşması için rol oynayan temel pro-
teindir ve sitoplazmada küçük veziküller oluşmasını kolaylaştırır) belli oranda
bağlama kapasitesine sahiptir. Genotip II klatrinle daha zayıf etkileşime geçe-
rek parçaların daha az etkin şekilde toplanmasına neden olur. Bu durum ge-
notipler arasındaki kronisisite farklılığını açıklayabilir, farklı tedavi yaklaşımları
için yol gösterici olabilir (31,32).
HDV ve Siroz
HDV enfeksiyonunda karaciğer hasarının ilerlemesi, enfeksiyon şekli (süpe-
refeksiyon veya koenfeksiyon) ve özgün HDAg çeşitleri gibi farklı faktörle-
re bağlıdır (33,34). Süperenfeksiyon, önceden bulunan HBV enfeksiyonuna
bağlı karaciğer hasarı nedeniyle daha ciddi hasara yol açar (35). HDAg-L’nin,
TGF-ß ve c-Jun aracılı sinyal yolaklarını aktive ettiği gösterilmiştir. Bu durum
epitelyal mezenşimal geçişi ve fibrogenezisi indükler. Fulminan hepatit ya da
siroza hızlı gidiş görülür (36). Bu süreç HDAg-L’nin isoprenilasyonu ile gerçek-
leşebildiğinden, isoprenilasyon inhibitörlerinin bu süreci durdurmada kullanı-
labileceği ileri sürülmüştür (37).
HDV ve Hepatosellüler Karsinoma
Tüm hücre tiplerinde bulunan bir transkripsiyon faktörü olan nükleer fak-
tör kappa B (NFKB); oksidatif stres yolağı üzerinden aktive olur. NFKB ak-
tivasyonunun enflamasyon ve kanser ile ilişkili olduğu bilinmektedir (38).
HDAg-L’nin oksidatif stresi indüklediği gösterilmiştir. HDAg-L, TNF? ile de
1...,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289 291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,...328