Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 289

277
muş hücrelere hasar vererek virüsü temizlemede etkili olabilir. Sadece sınırlı
sayıda viral epitopu temizleme yeteneği ile gecikmiş ve yetersiz immün yanıt,
enfeksiyonu temizlemekte yetersiz kalarak, kronik enfeksiyonun yerleşme-
sine katkıda bulunur (22). Fulminan hepatik yetmezlik, HBV/HDV koenfekte
hastaların %1’inde gözlenirken, süperenfekte hastaların %5’inde gözlenir. Ful-
minan hepatik yetmezlikte özellikle hücresel aracılı abartılı immün yanıtın ağır
hepatik nekroza ve hasara yol açtığı düşünülmektedir (23).
HBV-HDV Etkileşimi
HDV patogenezinde HBV-HDV iletişiminin de etkisi olduğu düşünülmektedir.
HDV enfeksiyonu koenfeksiyon veya süperenfeksiyon şeklinde oluşur. HBV/
HDV koenfeksiyonu sıklıkla tam iyileşmeyle sonuçlanırken süperenfeksiyon
genellikle kronikleşir (24).
Yüksek serum HBsAg düzeyi HDV viremisini de artırır. HDV replikasyo-
nu ile birlikte HBV replikasyonunun baskılandığı gösterilmiştir. HDAg-L, HBV
replikasyon supresyonuna katkıda bulunan IFN ile indüklenebilir antiviral
yanıt mediyatörü olan miksovirüs direnç-A transkripsiyonunu artırır. Bu yüz-
den HBV/HDV süperenfeksiyonundaki karaciğer hastalığının HDV’ye bağlı
olduğu düşünülmektedir (25). Kronik HBV/HDV enfeksiyonu, tek başına HBV
enfeksiyonundan daha ciddi bir hastalığa yol açar. Hastalık daha hızlı ilerler.
Erken siroza gidiş, hızlı dekompansasyon, HCC gelişme riskinde artış ve 5
yıllık sağkalımda kısalma gözlenir. Nadiren HDV enfeksiyonu, HBsAg’nin or-
tadan kaybolmasına ve anti-HBs oluşmasına yol açabilmektedir (26).
HBV replikasyonunun HDV tarafından supresyonu sürekli değildir. Zaman
içinde viral yanıt değişebilir. Kronik hepatit D kabaca üç faza ayrılabilir: 1) Er-
ken aktif faz, aktif HDV replikasyonu ve HBV supresyonu; 2) Orta derecede
aktif faz, HDV replikasyonunda azalma ve HBV reaktivasyonu; 3) Geç faz,
siroz ve HCC gelişimi ve iki virüsten herhangi birinin replikasyonu veya her
iki virüste de azalmayla sonuçlanan remisyon (27) .
Genotiplerin İlgisi
HBV ve HDV genotipleri arasındaki farklılıklar ve bunların hastalık progno-
zuyla ilişkisi araştırılması gereken bir konudur. Sekiz HDV genotipi vardır. Bu
HDV Enfeksiyonu: Patogenez
1...,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288 290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,...328