Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 227

215
Antiviral Direnç
teini kodlar. Böylece yapısal ve yapısal olmayan proteinler oluşturulur
(Şekil
1)
. HCV 9.6 kb büyüklüğündeki genomuyla yüksek replikasyon kapasitesine
sahip (10
10
-10
12
viron/gün) bir RNA virüsüdür (5) .
Virüsün evrimi altı ana genotip ve 40 alttipin oluşumuna yol açmıştır. Geno-
tip 7 ise bugüne dek yalnızca bir hastada gösterilmiştir. Genotip 1, 2 ve 3 Batı
ülkelerinde, genotipler 1, 4 ve 5 Afrika’da ve genotip 6 ise Asya’da daha sık
görülmektedir. Türkiye’de yapılan çalışmalarda en sık genotip 1b’ye (%66.7-
97) rastlanıldığı anlaşılmıştır (6-8).
HCV enfeksiyonunda antiviral kullanımını kısıtlayan en önemli sorun antivi-
rallere karşı direnç gelişimidir. Ortaya çıkan çapraz direnç ise bu sorunu daha
da karmaşık hale getirmektedir.
Antiviral ilaçlar viral replikasyonu hücre düzeyinde inhibe ederek virüs
çoğalmasını engellerler. Antiviral ilaç geliştirmenin temelinde yatan düşünce
virüsün yaşam döngüsünde etkili olan viral genom, protein veya protein kı-
sımlarının bloke edilmesidir.
HCV her gün milyarlarca sayıda kendi kopyasını yapar (10
10
-10
12
viriyon/
gün). Ayrıca NS5B geni tarafından kodlanan RNA-bağımlı RNA polimeraz
enziminin (RdRp) doğrulama (
proof reading
) mekanizması olmadığından
yüksek hata oranına sahiptir. HCV’nin yüksek replikasyon kinetiği ve Rd-
Rp’lerin hata düzeltme özelliğinin bulunmaması viral replikasyon sırasında
Şekil 1:
Hepatit C virüsü genomu ve antiviral ilaçların etki alanları
kor
E1
E2 P7 NS2
NS3 NS4A NS4B NS5A NS5B
NS3 Proteaz
İnhibitörleri
NS5A
İnhibitörleri
Nükleos(t)id
Analogları
NS5B
İnhibitörleri
non-
nükleosid
İnhibitörleri
Yapısal Olmayan Proteinler
Yapısal Proteinler
1...,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226 228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,...328