Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 236

224
Kronik HCV
çoğunluğunun antiviral etkinliği oldukça yüksek olmasına karşılık HCV’nin
yüksek replikasyon kinetiği ve RdRp’nin hata düzeltme yeteneğinin bulunma-
ması nedeniyle direnç ile ilişkili bazal polimorfizmler oluşmaktadır. Sonuçta
bazal polimorfizm ve DAA kullanıma bağlı ortaya çıkan dirençli suşlar bu yeni
tedaviler için tehdit oluşturmaktadır. NS5B NI ve ikinci kuşak Pİ hariç, DAA’nın
çoğunun direnç gelişimine karşı genetik bariyerleri düşüktür. Yüksek genetik
bariyerli ilaçların kullanımının direnç oluşumunu engellemede umut verici ol-
duğu düşünülmektedir. Ayrıca etki mekanizmaları farklı ancak sinerjistik etki
oluşturan DAA sınıfına ait ilaçların birlikte kullanımı daha cazip görülmektedir.
DAA direncinde rol oynayan doğal polimorfizmlerin etkisiyle kombinasyon
tedavileri ortadan kaldırılabilir. Ancak DAA direnci ile ilgili halen pek çok so-
runun yanıtı bilinmemektedir.
Kaynaklar
1.
Poveda E, Wyles DL, Mena A, Pedreira JD, Castro-Iglesias A, Cachay E. Update
on hepatitis C virus resistance to direct-acting antiviral agents. Antiviral Res 2014;
108:181-191.
2.
Zaltron S, Spinetti A, Biasi L, Baiguera C, Castelli F. Chronic HCV infection:
epidemiological and clinical relevance. BMC Infect Dis 2012; 12 Suppl 2:S2.
3.
Ökten A. Türkiye'de kronik hepatit, siroz ve hepatoselluler karsinoma etiyolojisi.
Güncel Gastroenterol. 2003; 7(3): 187-91.
4.
Kabaçam G, Önder FO. Hepatit C Enfeksiyonu Tedavisinin Bugünü ve Yarını.
Güncel Gastroenteroloji 2013; 17(3): 225 – 31.
5.
Moradpour D, Penin F, Rice CM. Replication of hepatitis C virus. Nat Rev Microbiol
2007; 5:453-463.
6.
Simmonds P. Genetic diversity and evolution of hepatitis C virus--15 years on. J
Gen Virol 2004; 85:3173-88.
7.
Salvatierra K, Fareleski S, Forcada A, Lopez-Labrador FX. Hepatitis C virus
resistance to new specifically-targeted antiviral therapy: A public health
perspective. World J Virol 2013; 2:6-15.
8.
Çiftci HE, Aşık G, Aktepe OC, Altındiş M. Hepatit C Virusu (HCV) RNA Pozitif
Olgularda Genotip Dağılımı. Kocatepe Tip Dergisi, 10: 21-24 2009.
9.
Rong L, Dahari H, Ribeiro RM, Perelson AS. Rapid emergence of protease inhibitor
resistance in hepatitis C virus. Sci Transl Med 2010; 2:30.
10.
Doming E. Biological significance of viral quasispecies. Viral Hepatitis Rev.
1996;2:247-261.
11.
Weiner AJ, Geysen HM, Christopherson C ve ark. Evidence for immune selection
of hepatitis C virus (HCV) putative envelope glycoprotein variants: potential role in
chronic HCV infections. Proc Natl Acad Sci USA 1992; 89:3468-3472.
12.
Midilli K. Antiretroviral tedavi: Direncin moleküler tanısı ve klinik yansımaları.
ANKEM Derg 2014;28(Ek 2):150-4.
13.
Ogert RA, Howe JA, Vierling JM ve ark. Resistance-associated amino acid variants
1...,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235 237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,...328