Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 221

209
naif hastalar için üç tedavi rejimi önerilmektedir (seçenekler alfabetik sıraya
göre sıralanmıştır):
1. 12 hafta süreyle ledipasvir (90 mg)/sofosbuvir (400 mg) kombinasyonu
2. Paritaprevir (150 mg)/ritonavir (100 mg)/ombitasvir (25 mg) ve günde iki
kere dasabuvir (PrOD) ve kiloya ayarlı dozda verilecek RBV kombinas-
yonunun nonsirotik hastalarda 12 hafta süreyle, sirotik hastalarda 24
hafta süreyle verilmesi
3. Günlük SOF (400 mg) + simeprevir (150 mg) ± RBV nonsirotik hastalar-
da 12 hafta süreyle, sirotik hastalarda 24 hafta süreyle Q80K varyantı-
na ait direnç testinin negatif sonuçlandığı olgularda verilmesidir. Q80K
varyantı olan genotip 1a ile enfekte sirotik kronik HCV hastalarına diğer
tedavi rejimlerinden biri verilmelidir.
Genotip 1b
Tedavi naif genotip 1b kronik HCV enfeksiyonu olan hastalar için aşağıda
listelenen tedavilerden biri kullanılabilir:
– SOF (400 mg)/ledipasvir (90 mg) kombinasyonu 12 hafta süreyle
– PrOD 12 hafta süreyle, sirotik hastalarda RBV ilavesi ile
– SOF+simeprevir ± RBV sirotik olmayan hasta grubunda 12 hafta, sirotik
hastalarda ise 24 hafta süreyle (37)
Genotip 2
SOF + kiloya ayarlı doz ile RBV 12 hafta süreyle tedavi naif genotip 2 HCV
enfeksiyonlu hastalar için önerilen tedavidir (38). Tedavi süresinin 16 haftaya
kadar uzatılması genotip 2 ile enfekte sirotik hastalar için daha fazla veri elde
edilene kadar önerilmektedir (13).
Genotip 3
SOF + kiloya ayarlı doz ile RBV, 24 hafta süreyle tedavi naif genotip 3 HCV
enfeksiyonlu hastalar için önerilen tedavidir. IFN için kontrendikasyonu olma-
yan hastalarda SOF + RBV + PegIFN kombinasyonu 12 hafta süreyle verilmesi
diğer alternatif tedavi şeklidir.
Genotip 4 (Aşağıdaki tedaviler eş değer etkililiktedir)
– SOF + Ledipasvir 12 hafta
– OBV/PTV/r 12 hafta
– SOF + RBV 24 hafta
Kronik HCV Enfeksiyonunda Yeni İlaçlar
1...,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220 222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,...328