Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 244

232
Kronik HCV
ilk 24 saatte derinleşebilir. Daha sonraki 4-6 hafta içinde belli bir düzeyde sabit
seyreder (12,14,15). Nötropeni interferonun kemik iliğini baskılamasına bağlı ola-
rak gelişir. Nötropeni gelişen hatalarda öncelikli olarak IFN dozu azaltılır.
Nötropeniye bağlı bakteriyel enfeksiyonlardan korkulmasına karşılık ça-
lışmalarda HCV tedavisi esnasında gelişen nötropeniye bağlı enfeksiyöz
komplikasyonlarda artış görülmemiştir. İnsan granülosit koloni uyarıcı faktör
(GC-SF) öneren çalışmalar olsa da, bu uygulama yüksek maliyet ve yan etki-
leri nedeniyle rutinde yer bulamamıştır. Olasılıkla KHC hastalarında bağışıklık
sistemi sağlam olduğundan nötropeni ile enfeksiyonlar arasında bir ilişki bu-
lunmamıştır (11,27,28,31-34).
Tablo 5
’te nötropeni hastalarında IFN doz ayarla-
ması gösterilmektedir (29,35).
Trombositopeni
Trombosit değerinin 75.000’in altında olmasıdır. PegIFN+RBV tedavisi altın-
da trombositopeni %10’dan az sıklıkta görülmektedir. Genellikle enjeksiyon
sonrası ilk 24 saat içinde gelişmektedir. BOC veya TVR eklenmesi trombo-
sitopeni riskini artırır. KHC tedavisinde trombositopeni birden fazla nedenle
ortaya çıkar. İnterferona bağlı gelişen kemik iliği baskısı ana nedendir. HCV
enfeksiyonunda immün ilişkili trombositopeni de gelişebilmektedir. Ayrıca
karaciğerdeki fibrozis derecesi ile trombosit düzeyleri arasında ilişki vardır.
Ciddi trombositopeni çoğunlukla siroz hastalarında görülmektedir.
Trombositopeni gelişen hastalarda öncelikle IFN doz azaltımı yapılır. Trom-
bositopeniye bağlı doz azaltımı hastaların %3-6’sında gerekmektedir. Tedavi
kesilmesi ise genellikle gerekmez (11,14,21,27,28).
Tablo 6
’da trombositopeni
hastalarında IFN doz ayarlaması gösterilmektedir.
Nöropsikiyatrik Yan Etkiler
IFN’ye bağlı nöropsikiyatrik komplikasyonlar, ilacın ilk kullanılmaya başlandığı
1980’lerden bu yana bilinmektedir. IFN ile ilişkili nöropsikiyatrik değişikliklerin
Tablo 5:
Nötropeni hastalarında interferon doz ayarlaması
Mutlak Nötrofil sayısı
<750 mm
3
PegIFN alfa-2a: 135 mcg/hafta azalt
PegIFN alfa-2b: 1 mcg/kg/hafta azalt, sonra gerekirse
0.5 mcg/kg/hafta azalt
<500 mm
3
PegIFN alfa mutlak nötrofil sayısı düzelinceye kadar
sonlandır
1...,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243 245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,...328