Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 246

234
Kronik HCV
Tiroid hastalığı yaklaşık %1-6 oranında görülür. Graves hastalığına bağlı hi-
pertiroidi, ağrısız tiroidit veya Hashimoto hastalığına bağlı hipotiroidi ola-
bilir. Kadınlarda, özellikle 40 yaşın üzerinde ve öykülerinde tiroid hastalığı
olanlarda tiroid problemlerine daha sık rastlanır. Tedavi öncesinde yüksek
tiroid otoantikor düzeyi olan hastalarda tedavi sırasında tiroid hastalığı riski
daha fazladır.
KHC tedavisinde tedavi öncesi, tedavi sırasında her üç ayda bir ve tedavi
bitiminden sonra TSH bakılmalıdır. Özellikle halsizlik gelişen hastalarda altta
yatan hipotiroidi araştırılmalıdır. Hipotiroidi oluştuğunda L-tiroksin ile hormon
replasman tedavisi uygulanır. Hafif hipertiroidi olan hastalara beta blokerler
verilirken, şiddetli hipertiroidide tedavinin kesilmesi gerekebilir. IFN kesildi-
ğinde genellikle tiroid bozuklukları düzelir (21,43).
Göz Hastalıkları
IFN’ye bağlı en sık rastlanılan göz komplikasyonu hafif-orta derecede iskemik
retinopatidir. Genellikle ciddi görme bozukluğu yapmaz. Retinopati öyküsü,
şeker hastalığı, hipertansiyon gibi risk faktörleri olanlar ile görme bozukluk-
ları olan hastalar için tedavi öncesi göz hastalıkları doktoruna danışılmalı ve
bu kişilerin tedavi sırasında takipleri yapılmalıdır. Ancak yeni retinopati gelişir
veya progresyon olursa IFN tedavisi kesilmelidir (21,44,45).
Solunum Sistemi Yan Etkileri
Öksürük ve nefes darlığı pegIFN+RBV tedavisinde nispeten sık karşılaşılan
yakınmalardır (yaklaşık %26). RBV kronik öksürük nedeni olabilir. Solunum
sıkıntısı genellikle anemiye bağlıdır.
İnterstisyel pnömoni ve bronşiolit nadirdir ama tedavinin kesilmesini ge-
rektirir. Hem HCV enfeksiyonuna hem de IFN tedavisine bağlı sarkoidoz ta-
nımlanmıştır. Sarkoidoz hastalarında IFN tedavisi hastalığın şiddetini artırabilir
(46-48).
Otoimmün Hastalıklar
IFN içeren tedaviler ile psoriazis, vitiligo, romatoid artrit, liken planus, sarkoi-
doz, dermatitis herpetiformis ve tip 1 şeker hastalığı gibi otoimmün hastalıklar
alevlenebilir veya yeni oluşabilir. IFN ile ilişkili otoimmün hastalıklar arasında
en sık görüleni tiroid hastalıklarıdır. Otoimmün hastalığı olanlarda IFN dikkat-
li kullanılmalıdır. Otoimmün hepatiti olan hastalarda ise IFN kontrendikedir
(47,49,50).
1...,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245 247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,...328