Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 245

233
santral adrenerjik, serotonerjik, opiod ve nöroendokrin sistemdeki değişiklik-
lere bağlı olduğu düşünülmektedir (36,37).
IFN bilişsel, davranışsal ve affektif bozukluklara yol açabilmektedir. Nörop-
sikiyatrik yan etkilerin başında majör depresyon, intihar girişimi ve psikoz gel-
mektedir.
Nöropsikiyatrik yan etkiler, interferon alfa tedavisi gören hastaların %20
-30’unda bildirilmiştir (34,37-39). En sık depresyon (%29-37) görülmektedir
ve depresyon sıkı izleme gerektirir. Yan etkiler çoğu zaman dozla ilişkilidir
ve tedavi sonlandırıldıktan sonra düzelmektedir. Ancak bazı hastalarda ilacın
sonlandırılmasına neden olabilmektedir (14,15).
Nöropsikiyatrik problemi olan hastalar tedaviye alınmadan önce anam-
nezde depresyon öyküsü ve intihar girişimi olup olmadığı sorgulanmalıdır.
Öncesinde nöropsikiyatrik problemi olan hastalarda IFN tedavisi kontrendike
değildir. Ancak ayrıntılı psikiyatrik değerlendirme yapılmalı ve depresyon var-
lığında önce depresyon tedavisine başlanmalıdır. IFN tedavisi sırasında da
hastalar depresyon açısından sıkı takibe alınmalıdır (34,39,40).
Tedavi sırasında hafif klinik depresyon gelişirse IFN tedavisine devam edi-
lir. Beraberinde selektif serotonin reuptake inhibitörleri (SSRI), trisiklik anti-
depresanlar ve anksiyolitikler ile depresyon tedavisi önerilmektedir. Medikal
tedavi genellikle etkilidir. Antidepresanlar düşük dozda başlanılarak yavaş
yavaş artırılmalıdır. Antidepresana yanıtsızlık durumunda IFN dozu azaltılmalı,
buna rağmen şiddetli depresyon, intihar düşüncesi veya girişimi olan hasta-
larda IFN kesilmelidir (1,4,10).
KHC tedavisi bittikten sonra antidepresan ajanlar 6-12 ay içinde azaltılarak
kesilmelidir (6,21,38,41,42).
Tiroid Hastalıkları
KHC tedavisinde IFN’ye bağlı hipotiroidi veya hipertiroidi ortaya çıkabil-
mektedir. Tedavide RBV de kullanıldığı için tiroid hastalığı riski artmaktadır.
Tablo 6:
Trombositopeni gelişen hastalarda interferon doz ayarlaması
Trombosit sayısı
<50000/mm
3
PegIFN alfa-2a: 90 mcg/hafta azalt
PegIFN alfa-2b: 1 mcg/kg/hafta azalt, gerekirse 0.5
mcg/kg/hafta azalt
<25000/mm
3
Trombosit düzelinceye kadar pegIFN kes
İlaç Yan Etkilerinin Yönetimi
1...,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244 246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,...328