Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 240

228
Kronik HCV
KHC tedavisinde kalıcı yanıta en fazla etkisi olan faktör hastaların tedaviye
uyumlarıdır. KVY başarısı, ilaçların standart dozlarında düzenli alınması ile iliş-
kilidir. Doz azaltımına gitmek veya tedavinin kesilmesi tedavi başarısını olum-
suz yönde etkilemekte ve yeni DAA ile direnç gelişimine neden olabilmek-
tedir. Bu yüzden hekim ile hasta arasında iyi bir iletişim tedavi başarısında
önemlidir. Hastalar tedavi başlamadan önce tedavinin yan etkileri hakkında
bilgilendirilmeli ve tedavi uyumunun tedavi başarısı üzerindeki etkisi anlatıl-
malıdır. Hastalar tedavi sürecinde yan etkiler açısından klinik ve laboratuvar
bulgularıyla izlenmelidir. Bu bölümde KHC tedavisinde kullanılan ilaçların yan
etkileri ve yönetimi incelenecektir.
PegIFN/RBV ve/veya NS4A Proteaz İnhibitörü Tedavisinin
Yan Etkileri
PegIFN+RBV kombinasyon tedavisinin yan etki profili artık iyi bilinmektedir
(Tablo 1
ve
2)
(1,3,4,10-14). Tedavi sürecinde tüm hastaların yaklaşık %80’inde
yan etki ortaya çıkmaktadır. İkili tedavi alanların %32-42’sinde doz azaltımına,
%10-15’inde ise tedavi sonlandırılmasına yol açan yan etkiler gelişmektedir.
İki tip pegIFN (pegIFN alfa 2a-2b) arasında yan etkiler açısından belirgin fark
bulunmamaktadır (1,3,4,10,12,13,15).
PegIFN+RBV tedavisine NS4A proteaz inhibitörleri olan BOC ya da
TVR’nin eklenmesiyle KVY oranları artmakla birlikte yan etkiler de artmıştır.
Tablo 1:
Pegile interferonların başlıca yan etkileri
Konstitüsyonel semptomlar
Hematolojik yan etkiler
Anemi
Nötropeni
Trombositopeni
Nöropsikiyatrik yan etkiler
Tiroid hastalıkları
Solunum sistemi yan etkileri
Otoimmün hastalıklar
Dermatolojik yan etkiler
Enfeksiyonlara yatkınlık
Göz komplikasyonları
1...,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239 241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,...328