Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 263

251
uygun tıbbi değerlendirme sonucu antiviral tedavinin başlatılmasına olanak
sağlamaktır. KHC hastalarında güncel tedavi seçenekleri ile yüksek oranlarda
elde edilen kalıcı virolojik yanıt (KVY) birçok hastada sağkalımı uzatmakta,
karaciğer ile ilişkili morbidite ve mortaliteyi azaltmaktadır. KHC hastalarına ve-
rilen eğitimler ve danışmanlık hizmetleriyle, hastaların hem kendi hastalıkları
için yapacakları hem de HCV bulaştırmamak için alacakları önlemler öğretilir.
Riskli davranış biçimlerinin değiştirilmesine yönelik eğitim çalışmaları, korun-
ma programlarının önemli bir parçasını oluşturur (9,10).
Risk Altındaki İnsanların Taranması
1998 yılında CDC (Center for Disease Control), HCV ile enfekte olması muh-
temel kişilere HCV testlerinin rutin olarak uygulanmasını önermiştir
(Tablo
3)
. Bütün nüfusun taranması ne uygun maliyetlidir ne de pratiktir. Bu nedenle
HCV riski yüksek kişilerin taranması önerilmektedir (9,10). HCV enfeksiyonu
için risk grubundaki kişiler yüksek, orta ve düşük risk grubu olarak üç katego-
riye ayrılabilir. Bu gruplardaki kişilere rutin anti-HCV testi önerilmelidir.
Riskli grupları saptamanın en iyi yolu, öncelikle sağlık merkezlerinde ve
halk sağlığı ünitelerinde, HCV’ye maruz kalma riskleri açısından bireylerin
sorgulanmasıdır. Risk grubu içinde olanlar anti-HCV antikorlarla test edilme-
lidir. HCV durumunu bilmek isteyen kişilere de test yapılmalıdır. HCV ile ilgili
Tablo 3:
HCV enfeksiyonu için risk grupları
HCV Yüksek Riskli Gruplar
• IV ilaç bağımlıları (geçmişte veya şimdi )
• Hemofili hastaları gibi pıhtılaşma faktörü konsantreleriyle tedavi edilen hastalar
• HIV ile enfekte hastalar
HCV Orta Riskli Gruplar
• 1996'dan önce kan veya kan bileşenleri (tam kan, trombosit, taze donmuş
plazma ) transfüzyonu yapılanlar (tarih ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir)
• Solid organ nakli yapılanlar
• Uzun süreli hemodiyaliz hastaları
• Açıklanamayan aminotransferaz yüksekliği olanlar
• HCV pozitif anneden doğan bebekler
HCV Düşük Riskli Gruplar
• Birden çok partner veya enfekte tek partner ile cinsel ilişkisi olanlar
• HCV pozitif kanla perkütan veya mukozal temasa maruz kalanlar
Korunma
1...,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262 264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,...328