Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 257

245
Korunma
meler, %2’sinde “piercing”, %1.6’sında immünglobülin enjeksiyonu öyküsü
saptanmıştır (8).
Hepatit C’den Korunma
Temel ilke olarak bulaşıcı hastalıklarla savaşta enfeksiyonlara karşı aktif veya
pasif bağışıklama ilk sırada yer almaktadır. Ancak henüz, HCV’nin genetik çe-
şitliliği nedeniyle aktif bağışıklık sağlayan etkili bir aşı bulunamamıştır. Ayrıca
doğal olarak geçirilen enfeksiyondan sonra da tam bir bağışıklık gelişme-
mektedir. Yeni hepatit C vakalarının oluşmasının engellenmesi için, potansiyel
risklerin azaltılması veya yok edilmesi için primer korunma önlemlerinin yanı
sıra HCV ile enfekte hastaların erken tanınmasını, tedavisini ve bilgilendiril-
mesini kapsayan sekonder korunma önlemleri ile kapsamlı bir strateji yürü-
tülmesi gerekmektedir
(Tablo 2)
(9,10). Günümüzde kronik hepatit C (KHC)
hastalarının tedavisinde büyük ilerlemeler sağlanması önemli bir gelişmedir.
Primer Korunma Önlemleri
HCV enfeksiyonu için birincil korunma, sağlıklı bireylere HCV bulaşmasını önle-
yerek hastalığın yayılmasına engel olmaktır. Bu nedenle risk faktörlerini (kan ve
Tablo 2:
Hepatit C virüsü enfeksiyonu ve ilişkili hastalıkların önlenmesi
ve kontrol altına alınması için stratejiler
Primer Önleme Faaliyetleri
• Kan, plazma, organ ve meni vericilerinde tarama testlerinin yapılması
• Plazmadan elde edilen ürünlerin virüs inaktivasyonu
• Risk azaltmak için danışmanlık hizmetleri verilmesi
• Enfeksiyon kontrol uygulamalarının başlatılması ve idamesi
Sekonder Önleme Faaliyetleri
• Risk altındaki kişilerin saptanması, danışmanlık hizmeti verilmesi ve testlerin
yapılması
• Enfekte kişilerin tıbbi takipleri
Sağlık çalışanlarının ve toplumun eğitimi
Korunma önlemlerinin etkisini değerlendirmek için sürveyans yapılması ve daha etkili
korunma yöntemlerinin geliştirilmesi
1...,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256 258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,...328