Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 261

249
cı ayda yapılmalarının duyarlılıkları ise sırasıyla %100, %100 ve %93.6
olarak bildirilmiştir. Anti-HCV ve HCV-RNA testlerinin özgüllükleri %100
olarak kabul edilmektedir (6,9,10,22,23).
Temas sonrası anti-HCV testlerinin kullanımı ülkeden ülkeye değiş-
mektedir (14,23). ABD’de temas sonrası kaynak kişide anti-HCV bakılır, eğer
kaynakta pozitiflik saptanırsa temas eden kişide de anti-HCV ve ALT serum
düzeyi başlangıçta ve 4-6 ay sonra incelenir; erken tanı için HCV-RNA’nın
4-6 hafta sonra bakılması önerilmektedir. Enfekte olan sağlık personeli tıbbi
değerlendirme ve tedavi için konunun uz­manına yönlendirilir.
HCV bulaşmış olguların yaklaşık yarısında spontan viral klirens olur. Erken
antiviral tedavinin etkililiği yüksektir (KVY oranı %86). Semptomatik hastalarda
spontan klirens olabileceğinden, akut enfeksiyon tedavisinde 12 hafta beklen-
melidir. HCV-RNA negatifleşmeyen semptomatik olgular ile asemptomatik ol-
gular pegIFN ile tedavi edilir. Genotip 1 ile enfekte olgularda ve viral yükü fazla
olanlarda tedaviye erken başlanabilir. Tedavi süresi 24 hafta olmalıdır (24).
Tüm sağlık çalışanları bu tür temasları/yaralanmaları ivedilikle bildirmenin
önemi konusunda eğitilmelidir.
Hemodiyaliz Ünitelerinde Bulaşmanın Önlenmesi
Hemodiyaliz ünitelerindeki nozokomiyal HCV bulaşımının başlıca neden-
leri yüzeylerin kontaminasyonu, el hijyenine uyulmaması ve eldiven kul-
lanılmamasıdır.
Hemodiyaliz merkezindeki önlemler geleneksel önlemlerden daha katı
olmalıdır. Kan veya sekresyonların bulunmadığı durumlarda bile hastalara ve
hemodiyaliz ekipmanlarına dokunulduğunda eldiven kullanılması tavsiye edi-
lir. Hastaların malzemeleri ortak kullanılmamalıdır. Tıbbi aletlerin başka hasta-
larla paylaşılmaması gerekir. Temiz ve kirli bölümler de birbirinden ayrılmalıdır.
Hemodiyaliz merkezlerinde evrensel önlemlere dikkatli bir şekilde uyulur
ve diyaliz makinelerinin sterilizasyonu uygun bir şekilde yapılırsa hastalar ara-
sı HCV bulaşması önlenebilir. Böylece HCV pozitif hastaların izolasyonuna ve
makinelerinin ayrılmasına gerek kalmaz (10,25).
Perinatal Bulaşmanın Önlenmesi
HCV ile enfekte kadınlarda gebelik kontrendike değildir. HCV ile enfekte
anneden bebeğine HCV bulaşması nadirdir. Viral yükün yüksek olması bu-
laşma riskini artırır. Doğumda HCV-RNA >10
6
kopya/ml olan anneden doğan
bebeklerde HCV enfeksiyonu oranı %4-7 iken, anti-HCV seropozitif annelerin
Korunma
1...,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260 262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,...328