Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 256

244
Kronik HCV
enfeksiyonu sıklığını azaltmak için ulusal sağlık politikaları oluşturulmalı, yeni
bilgiler eşliğinde güncellenmeli ve geliştirilmelidir.
Hepatit C Bulaşımı Yolları
HCV bulaşımı hemen daima kan ve kan ürünleri aracılığıyla gerçekleşmek-
tedir
(Tablo 1)
. Akut enfeksiyon çoğu zaman fark edilmez ve bu dönemde
serolojik testler negatif olabilir. HCV enfeksiyonunun doğal seyrinde, akut en-
feksiyon sonrasında hastaların %75-80’inin kronikleşmesi önemli bir sorundur.
Hepatit C virüsü bulaşmasının en önemli nedenleri arasında damar içi ilaç
bağımlılığı ve kan ile kan ürünü transfüzyonu bulunur. Bunun dışında tıbbi
girişimler, anneden bebeğine perinatal bulaşma ve cinsel yolla bulaşma sayı-
labilir. Günümüzde HCV için yapılan tarama programları sonucu transfüzyonla
ilişkili HCV bulaşımı sıfıra yaklaşmıştır (1,3,6,7).
Ancak halen HCV ile enfekte hastaların yaklaşık %30’luk bir kesiminde risk
faktörü saptanamamaktadır. ABD’de 2316 HCV pozitif kan donöründe yapılan
araştırmada, hastaların %49.6’sında intravenöz (IV) ilaç kullanımı, %10.9’unda
kan transfüzyonu, %6.3’ünde IV ilaç kullananlar ile cinsel ilişki, %2.8’inde döv-
Tablo 1:
HCV bulaşımı nedenleri
Perkütan temas
Kan transfüzyonu
Faktör eksikliği nedeniyle kullanılan preparatlar
IVIG (İntravenöz immünglobülin) uygulaması
Organ transplantasyonu
IV uyuşturucu bağımlılığı
Cinsel temas (cinsel yolla bulaşan bir başka hastalığın varlığı, HIV, HBV)
Perinatal bulaşma
Aile içi bulaşma
Riskli temas öyküsü olan sağlık çalışanları ve hastalar (nozokomiyal bulaşma)
Hemodiyaliz
Dövme, “piercing”, akupuntur
1...,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255 257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,...328