Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 260

248
Kronik HCV
da sekresyonlarının sıçrama ihtimali olduğu durumlarda önlük, maske veya
gözlük gibi bariyer oluşturacak önlemler alınmalıdır. Yüksek riskli cerrahi ve
obstetrik girişimlerde çift eldiven önerilir. Kanla ve vücut sıvılarıyla kontamine
delici ve kesici aletler ile yaralanmaya karşı koruyucu önlemler alınmalı; delici
ve kesici cisimler delinmeye dayanıklı çöp kutularında toplanmalıdır.
HCV ile enfekte sağlık çalışanları ile ilgili herhangi bir mesleki kısıtlama
bulunmamaktadır. Diğer tüm sağlık çalışanları için geçerli olan standart ön-
lemlere uymaları önerilmektedir (9,16-19).
Tıbbi ya da cerrahi işlemlerle ilişkili HCV bulaşması nadirdir ve genellikle
enfeksiyon kontrol protokollerine uyulmamasından kaynaklanır. Operasyon
öncesi rutin olarak anti-HCV testinin yapılması önerilmemektedir (10,20).
Kanla bulaşan etkenlerin hastadan hastaya geçmesini önlemek, enfek-
siyon kon­trol önlemleri ve güvenli enjeksiyon uygulamalarıyla mümkündür.
Zaman zaman asepsi tekniklerini hiçe sayan uygulamalarla salgınlar ortaya
çık­abilmektedir. Sağlık kurumlarında yapılan işlemlere bağlı bulaşmayı önle-
mek için sağlık kurumlarında enjeksiyon güvenliği kurallarına özenle uyulma-
sı, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) tarafından önerilmektedir.
Ayrıca hasta bakım malzemelerinin kullanımına özen gösterilmeli, el yıkama
ve eldiven kullanımı konusundaki evrensel kurallara dikkat edilmelidir (6,9).
Dövme, “piercing” ve akupunktur gibi cilt bariyerini bozan kozmetik işlem-
ler de nadiren HCV bulaşmasına neden olabilmektedir. Dövme ya da “pier-
cing” steril malzeme ve aletlerle, asepsi ve antisepsi kurallarına uyan merkez-
lerde yapılmalıdır. HCV bulaşımında hacamat gibi işlemler, kan kardeşliği
gibi ritüeller ve berberler de rol oynamaktadır (10,21).
HCV ile Temas Sonrası Profilaksi
HCV ile enfekte veya enfekte olması muhtemel bir materyalle temas sonrası
profilaksi için uygulanabilecek herhangi bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır.
İmmünoglobülinlerin profilakside yeri yoktur. HCV-RNA pozitifliği saptanma-
dan önce IFN tedavisinin enfeksiyonu önlemediği görülmüştür ve önerilmez
(9,10). İlk olarak yaralanmanın meydana geldiği cilt bölgesi bol su ve sabunla
yıkanmalıdır.
HCV-RNA temastan iki hafta sonra pozitifleşir. ALT enzimi 4-8 haftadan
sonra yükselir. Anti-HCV testinin pozitifleşmesi ise temastan en az 6-8 hafta
sonra olur. Temastan bir ay sonra bakılan anti-HCV testinin duyarlılığı
%10.2, HCV-RNA testinin duyarlılığı %100, ALT düzeyinin yükselmesi-
nin duyarlılığı ise %36.8 bulunmuştur. Bu testlerin temas sonrası altın-
1...,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259 261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,...328