Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 264

252
Kronik HCV
duyarlılığı artırmak ve enfekte olan kişileri en doğru ve hızlı bir şekilde sap-
tamak için sağlık personelleri, risk grupları ve genel toplum eğitimleri yapıl-
malıdır (6,10). HCV bakımından risk altında olan kişilerin riskli davranışlarının
ve alışkanlıklarının önlen­mesi veya değiştirilmesi hastalığın bulaşma oranını
düşürecektir.
Sonuç
Bir morbidite ve mortalite nedeni olan HCV, bütün dünya gibi ülkemizde de
önemli bir halk sağlığı sorunudur. HCV enfeksiyonundan korunmaya yönelik
çalışmaların amacı HCV enfeksiyonu sıklığını azaltmaktır. Günümüzde etkili
bir aşısı bulunmayan HCV enfeksiyonu bulaşımının önlenmesi için, risk faktör-
lerinin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetleri kapsayan
primer korunma önlemleri ile HCV ile enfekte hastaların erken yakalanması
ve tedavilerinin planlanmasını kapsayan sekonder önlemler etkili bir şekilde
uygulanmalıdır. Günümüzde KHC tedavisinde büyük başarılar sağlanmıştır.
Bütün hastalar tedavi adaylarıdır. Başarılı tedavilerle hasta havuzundaki sa-
yının düşürülmesinin yanı sıra HCV bulaşma riski de azaltılacaktır. HCV bu-
laşmasına karşı korunmada ulusal sağlık politikaları oluşturulmalı, dönemsel
olarak bu politikalar yeni bilgiler eşliğinde güncellenmeli ve geliştirilmelidir.
Bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarından korunmada en iyi yatırımın eğitim olduğu
unutulmamalıdır.
Kaynaklar
1.
Zaltron S, Spinetti A, Biasi L, Baiguera C, Castelli F. Chronic HCV infection:
epidemiological and clinical relevance. BMC Infect Dis 2012; 12 Suppl 2:S2.
2.
Yalçın S. Akut viral hepatitin tarihçesi. Klimik dergi 1988: 1;4-5.
3.
Mohd HK, Groeger J, Flaxman AD, Wiersma ST. Global epidemiology of hepatitis
C virus infection: new estimates of age-specific antibody to HCV seroprevalence.
Hepatology 2013; 57:1333-1342.
4.
Ökten A. Türkiye'de kronik hepatit, siroz ve hepatoselluler karsinoma etiyolojisi.
Güncel Gastroenterol. 2003; 7(3): 187-91.
5.
Aygen B, Keten D, Akalın H, Asan A, Bozdağ H, Cağır U. Klimik Dergisi 2014;
27(Özel Sayı 1): 19-39.
6.
Baykam N. Hepatit C'den Korunma. Köksal İ, Leblebicioğlu H (ed). Kronik
Hepatitlerin Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi,
2009:256-72.
1...,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263 265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,...328