Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 100

88
Kronik Hepatit B
HIV Koenfeksiyonu
HBV/HIV koenfeksiyonunda siroz riski artmaktadır. Ayrıca HIV tedavisi, hepa-
tit B’de immün resusitasyon nedeniyle alevlenmelere neden olabilmektedir.
Bu nedenle HIV ile enfekte kişilerde antiretroviral tedavi (ART) öncesinde
HBsAg ve HBV DNA’ya bakılmalıdır. HIV ile enfekte kişilerde HBV tedavi en-
dikasyonu, HIV-negatif olgular gibi HBV DNA, ALT ve karaciğer histolojisine
göre belirlenmelidir (1-7). Güncel HIV tedavi kılavuzlarına göre koenfekte has-
taların çoğu hem HIV, hem de HBV enfeksiyonu için tedavi almalıdır (4). Emt-
ristabin (FTC), lamivudin (LAM) ve tenofovir (TNF) hem HIV hem de HBV’ye
karşı etkili olduğundan, ART’de yer alan ilaçlardan olmalıdır (6).
HBV ve HIV ile koenfekte olgularda CD4 sayısı >500 hücre/mm
3
ise ve HIV
için tedavi verilmeyecekse, HBV DNA <2000 IU/ml, ALT normal düzeylerde ve
fibrozis yoksa, bu hastalar tedavi edilmeksizin 3-6 ayda bir kontrol edilmelidir.
HBV/HIV ile koenfekte ve henüz ART almayan, yakın gelecekte de almayacak
olanlarda KHB tedavisi için HIV’ye etkili olmayan ilaçlar tercih edilmelidir. Bu
durumda HBeAg-pozitif olgularda pegile interferon alfa (pegIFN?) tercih edilir,
ancak dekompanse sirozlu olgularda IFN kontrendikedir. HBeAg-negatif olgu-
larda ise adefovir (ADV) veya HBV DNA düzeyi yüksekse telbivudin (LdT) kulla-
nılabilir. HIV enfeksiyonunda etkili olabilecek hiçbir ilaç bu durumdaki hastalara
tek başına verilemez. Entekavirin (ETV), ART almayan olgularda, HIV M184V
mutasyonuna neden olabileceği akılda bulundurulmalıdır (8). HBsAg pozitif bir
hastada HIV için tedavi endikasyonu varsa, HBV enfeksiyonunun derecesi göz
önüne alınmaksızın, her iki virüse de etkili olan bir tedaviye başlanır. Bu du-
rumda öncelikli seçenek TDF + FTC’nin yer alacağı kombinasyonlar olmalıdır.
Alternatif olarak TNF+LAM’nin içinde yer alacağı kombinasyon seçilebilir. ETV,
böbrek toksisitesi nedeniyle TDF alamayanlarda etkili bir ART’nin yanına ek
olarak verilmelidir. KHB tedavisi başarılıyken ART başarısız olursa, KHB teda-
visi kesilmemelidir (9,10). Tedavinin kesilmesinin, HBV reaktivasyonuna neden
olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca ART’de kullanılan ilaçlarla KHB tedavisinde
kullanılan ilaçlar arasındaki etkileşim göz önünde bulundurulmalıdır.
HDV Koenfeksiyonu
HBV/HDV koenfeksiyonunda replikatif fazda olan virüse yönelik tedavi uy-
gulanmalıdır. IFN? (konvansiyonel ya da peginterferon) HDV replikasyonu
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...328