Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 92

80
Kronik Hepatit B
seçilmiş kompanse sirozlu olgularda IFN’nin güvenli biçimde kullanılabileceğinin
bulunmuş olduğu çalışmalar gösterilmektedir (17,18)
AASLD kılavuzunda ise, kompanse sirozların IFN ile tedavi edildiklerinde
IFN-ilişkili hepatit alevlenmesine bağlı hepatik dekompansasyon riskinin fazlalığı
nedeniyle en uygun tedavi ajanlarının NUCs olduğu bildirilmektedir (19). Dekom-
panse sirozların tedavisinde ise bütün kılavuzlar entekavir veya tenofovirin seçil-
mesini önermektedir. Dekompanse siroz olgularının değerlendirildiği iki rando-
mize çalışmadan ilkinde 1-2 yıl devam eden tenofovir, emtrisitabin/tenofovir veya
entekavir tedavilerinin etkililikleri ve güvenilirlikleri benzer bildirilmiştir. İkinci ça-
lışmada ise entekavir ile tenofovir arasında herhangi bir etkililik ve güvenilirlik far-
kı bulunmamıştır (46,47). Ülkemizde 7 merkezin katıldığı bir çalışmada, 204 kronik
hepatit B hastasının tenofovir ile tedavisinde 4. yıl sonuçları değerlendirilmiş ve
4. yılın sonunda olguların %39.1’inde HBeAg kaybı yaşanırken, %19’unda anti-HBe
serokonversiyonu gelişmiştir. Aynı dönemde HBeAg-pozitif olguların %89’unda,
HBeAg negatif olguların %100’ünde HBV DNA kaybı gerçekleşmiştir. Böbrek
fonksiyonları açısından da izlenen olguların 4 yıl sonunda sadece %1.9’unda se-
rum kreatinin değerleri 1.2 mg/dl’nin üzerine çıkmış, tedavinin kesilmesini gerek-
tiren bir yükselme gözlenmemiştir (48).
Tedavi Süresince İzlem ve Tedavi Kesme Kararı Ne Zaman Olmalı?
Kronik hepatit B olguları, tedavi süresince tedavi yanıtı, yan etkiler ve tolerabilite
ve tedaviye uyum açısından çok yakından izlenmelidir. INF? kullanan hastalar
sık klinik ve laboratuvar takip gerektirir. Kılavuzlar, IFN/PEG-IFN? tedavisi alan
hastalara başlangıçta 4 haftada bir, sonrasında da 4-12 haftada bir hemogram ve
karaciğer paneli izlemi yapılması gerektiğini belirtmektedir (17,18,19). AASLD ve
EASL’de ayrıca, her 12 haftada bir tiroid fonksiyon testlerinin yapılması gerektiği
ileri sürülmektedir (18,19). AASLD ve APASL, HBV DNA düzeylerinin 12 haftada
bir test edilmesini, EASL ise 24. ve 48. haftalarda test edilmesini önermektedir
(17,18,19). EASL ayrıca 12. haftada HBsAg düzeyinin izlenmesini önermektedir (18).
AASLD ve EASL başlangıçta HBeAg-pozitif olan hastalarda her 24 haftada bir
HBeAg ve anti-HBe izlenmesini önerirken, APASL bu izlemin her 12 haftada bir
yapılması gerektiğini ileri sürmektedir. IFN/PEG-INF? tedavisinin tamamlanmasın-
dan sonra ilk 24 haftada, 12 haftada bir hemogram, karaciğer paneli, başlangıçta
HBeAg-pozitif ise HBeAg ve anti-HBe takip edilmelidir. Tedavi sonrası dönemde
APASL, ilk 3 ay ayda bir, sonraki bir yılda ise 3 ayda bir ALT ve HBV DNA izlemi
önermektedir (17).
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...328