Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 109

97
sına karşılık HBIG ve LAM kombinasyonuyla izlenen nüks oranlarının, HBIG
ve ETV ya da TDF kombinasyonlarına göre daha yüksek olduğu belirtilmek-
tedir. Profilaksi ömür boyu verilmelidir. Ancak HBIG’nin de profilakside ömür
boyu yer alıp almayacağı kararı merkezlere göre değişmektedir (40,41).
Nakil Sonrası Nüks Gelişen Hastalarda Tedavi
Karaciğer transplantasyonu sonrası HBV enfeksiyon nüksünün genellikle ilk
6 ay içinde olması beklenir. Nakil sonrası nüks gelişen hastalar için tedavi
yaklaşımı nakil olmayan hastalardakine benzer. Öncelikli olarak hastada ko-
morbiditelerin varlığı, daha önce aldığı antiviral tedavi, virüsün direnç profili
gibi durumlar sorgulanmalıdır. IFN tedavisi, graft rejeksiyon riski ve sınırlı et-
kinliği nedeniyle bu grup hastalarda kullanılmamalıdır (35). LAM, uzun süreli
kullanıldığında direnç gelişme riski yüksek olduğundan tercih edilmez. Ade-
fovir nefrotoksisite potansiyeli ve direnç gelişme riski nedeniyle daha geri
planda düşünülmesi gereken bir antiviral ajandır. Telbivudinin karaciğer na-
kil hastalarında güvenilirliği ve etkinliği konusu netlik kazanmamıştır. ETV ve
TNF tedavide öncelikle düşünülmelidir. Özellikle LAM deneyimsiz olgularda
entekavir, nefrotoksisitesinin olmaması nedeniyle tercih edilmelidir. TDF se-
çilen olgularda ise böbrek fonksiyonları yakından izlenmelidir. Nüks gelişen
olgularda NUC analogları ile tedavi ömür boyu sürdürülmelidir.
Kaynaklar
1.
Di Martino V, Thevenot T, Colin JF, Boyer N, Martinot M, Degos F, et al. Influence of
HIV infection on the response to interferon therapy and the long-term outcome of
chronic hepatitis B. Gastroenterology 2002;123:1812–1822.
2.
Sulkowski MS. Viral hepatitis and HIV coinfection. J Hepatol 2008;48:353–367.
3.
Alberti A, Clumeck N, Collins S, Gerlich W, Lundgren J, Palu G, et al. Short
statement of the first European Consensus Conference on the treatment of
chronic hepatitis B and C in HIV co-infected patients. J Hepatol 2005;42:615–624.
4.
Rockstroh JK, Bhagani S, Benhamou Y, Bruno R, Mauss S, Peters L, et al.
European AIDS Clinical Society (EACS) guidelines for the clinical management and
treatment of chronic hepatitis B and C coinfection in HIV-infected adults. HIV Med
2008;9:82–88
5.
Di Martino V, Thevenot T, Colin JF, et al. Influence of HIV infection on the
response to interferon therapy and the long-term outcome of chronic hepatitis B.
Gastroenterology 2002;123(6):1812-1822.
6.
Türkiye Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi 2015
7.
Alberti A, Clumeck N, Collins S, et al. Short statement of the first European
Consensus Conference on the treatment of chronic hepatitis B and C in HIV co-
Özel Hasta Gruplarında HBV Enfeksiyonunun Tedavisi
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...328