Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 104

92
Kronik Hepatit B
Daha önceden geçirilmiş HBV enfeksiyonlu (HBsAg-negatif, anti-HBc ve
anti-HBs-pozitif) alıcılarda rutin olarak antiviral tedavi önerilmez. HBV DNA
düzeylerinde artış olanlarda ise tedavi önerilmelidir. HBsAg-pozitif vericilerin
söz konusu olduğu durumlarda, bağışık olmayan HBsAg-negatif alıcılardan
onam formu alınmalı ve HBIG ve antiviral tedavi uygulanmalıdır. Tedavinin
süresi tam olarak belli olmasa da, antiviraller ömür boyu, HBIG ise 6-12 ay
sürdürülmelidir. Alıcı anti-HBs-pozitif ise profilaksi önerilmemelidir (25).
İmmünsüpresif Tedavi veya Kemoterapiden Önce Preemptif
Tedavi
Kemoterapi ya da immünsüpresif tedavi gören HBV taşıyıcılarında, özellik-
le tek başına veya steroidlerle kombine olarak rituksimab veriliyorsa reak-
tivasyon riski yüksektir (26). Bütün kemoterapi veya immünsüpresif tedavi
adayları, tedaviye başlamadan önce HBsAg ve anti-HBc antikorları açısından
taranmalıdır. Seronegatif hastalarda HBV’ye karşı aşılama özellikle önerilir.
HBsAg-pozitif, kemoterapi ya da immünsüpresif tedavi adaylarının, HBV DNA
düzeyleri belirlenmeli ve NUC analogları ile tedaviye en kısa sürede başla-
nıp, immünsüpresif tedavi kesildikten sonra 12 ay boyunca devam edilmelidir
(27). Ancak, immünsüpresif tedavi sonrası 6 ay kadar devam edilmesini öne-
ren kılavuzlar da bulunmaktadır.
İnaktif taşıyıcı olgular için immünsüpresif tedavi öncesi antiviral tedaviye
başlanması önerilmektedir. İmmünsüpresyon süresi bir yıldan kısa olacaksa
ve HBV DNA düzeyi <2000 IU/ml ise, antiviral tedavide LAM ya da LdT kulla-
nımı tavsiye edilir. LAM profilaksisinin HBV reaktivasyonunu ve onunla ilişkili
morbidite ile mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Bununla birlikte, HBV DNA dü-
zeyi >2000 IU/ml olan ve/veya 12 aydan uzun süre ve birkaç döngü halinde
immünsüpresyon uygulanacak hastalar için antiviral potensi ve genetik bari-
yeri yüksek olan ETV ya da TDF tedavisi seçilmelidir.
HBsAg (-), izole anti-HBc pozitifliği olan hastalar HBV DNA yönünden izlen-
melidir. HBV DNA pozitif bulunduğunda tedavi başlatılmalıdır (28).
HBsAg-negatif, anti-HBs-negatif ve anti-HBc-pozitif hastalara önce tek doz
aşı yapılmalı ve 2-4 hafta sonra aşıya bağlı anti-HBs oluşturmayan hastalarda
HBV DNA’ya bakılmalıdır. HBV DNA pozitif bulunanlar HBsAg-pozitif hastalar
gibi tedavi edilmelidir. Kemoterapi ve/veya immünsüpresyon uygulanan ve an-
ti-HBs sonucu ne olursa olsun HBsAg-negatif, antiHBc-pozitif olan hastalardan
1...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,...328