Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 102

90
Kronik Hepatit B
HBV ve Gebelik
HBV endemisitesinin yüksek olduğu ve immünizasyon programlarının ye-
tersiz uygulandığı bölgelerde, KHB enfeksiyonu gelişiminden %50’den fazla
oranda perinatal bulaşma sorumlu tutulur. Erişkindeki enfeksiyonun kronik-
leşmesi %5-10 iken, perinatal gelişen enfeksiyonun kronikleşmesi %95’lere
kadar çıkmaktadır. Yenidoğana HBV aşısı ve hepatit B immünglobulin (HBIG)
uygulamasıyla perinatal bulaşma oranı %5-10’a kadar düşmektedir (17). Anne-
den bebeğe vertikal bulaşmada annenin HBeAg pozitifliği ve yüksek HBV
DNA düzeyleri önem taşır. HBeAg-pozitif anneden bebeğe HBV bulaşma riski
%70-90, HBeAg-negatif anneden bulaşma riski ise %10-40 dolayındadır (18).
HBV DNA düzeyi yüksek (>10
8
kopya/ml) olan annelerin bebeklerinde immü-
nizasyon yapılsa da %3-9 oranında bulaşma olabileceği bildirilmiştir. KHB’nin
gebeliğe etkileriyle ilgili gestasyonel diyabet, antepartum kanama, prema-
türite gibi risklerin tanımlandığı çalışmalar vardır (19). Tedavi verirken amaç-
lanan, ilerleyici karaciğer hasarında remisyonu sağlamak ve yenidoğan için
viral yükü düşürerek perinatal bulaşmayı engellemektir. Ancak tedavi kararla-
rı her hasta için bireysel temelli olarak değerlendirilmelidir. KHB tedavisinde
kullanılan IFN? ya da pegIFN?, antiproliferatif etkilerinden dolayı gebelik ve
emzirme döneminde kontrendikedir. LAM en çok deneyimin olduğu antiviral-
dir. Hayvan çalışmalarında teratojen etkisi gösterilmemiştir. LAM plasentadan
geçer, amniyon sıvısında konsantrasyonu plazmadan 5 kat daha fazla bulun-
muştur. Anne sütüne de geçtiği ve plazmadan daha fazla konsantrasyonda
bulunduğu gösterilmiştir (20). Birçok çalışmada, gebeliğin 28. ve daha son-
raki haftalarında LAM kullanılmasıyla perinatal HBV bulaşmasının önlendiği
belirlenmiştir (21). Bunun yanı sıra doğum sonrasında tedavi kesilmesine bağlı
hepatit alevlenmesi ve direnç gelişimi de söz konusudur. TDF’nin plasenta-
dan geçtiği, gebe hayvan çalışmalarında teratojen ve kanserojen etki yönün-
den güvenli olduğu gösterilmiştir. Yine hayvan çalışmalarında TNF’nin anne
sütüne geçtiği belirtilmiştir. İnsanlarla ilgili veri bulunmamaktadır. Antiretroviral
Pregnancy Registry (APR) raporlarında fetal malformasyon prevalansı ilk tri-
mester için %2.3’tür. İkinci ve üçüncü trimesterde kullananlarda da aynı oran-
lar saptanmıştır (22).
Türkiye Kronik Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi 2015’e göre (6)
kronik
hepatit B’li gebe kadınlarda her trimester başında viral yük, ALT, AST düzey-
leri izlenmelidir. HBV DNA >10
6
kopya/ml ise gebeliğin 28.-32. haftasında an-
tiviral tedavi başlatılmalıdır. HBV DNA <10
6
kopya/ml ve ilk çocukta bulaşma
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...328