Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 105

93
HBV DNA negatif bulunanlar, 1-3 ayda bir tekrarlanan ALT ve HBV DNA testle-
riyle hem kemoterapi ya da immünsüpresyon süresince hem de sonraki 12 ay
boyunca izlenmeli ve ALT yükselmesi beklenmeden, HBV reaktivasyonu doğ-
rulandığında NUC analoglarıyla tedaviye başlanmalıdır. HBV DNA >2000 IU/ml
olan hastaların tedavisi KHB sonlanıncaya kadar sürmelidir. HBV DNA <2000
IU/ml olan hastalarda antiviral tedavi, kemoterapi ya da immünsüpresyon ke-
sildikten sonra 6-12 ay daha sürdürülmelidir. Hepatit B’ye bağlı aktif karaciğer
hastalığı bulunduğunda da genel hepatit B tedavi ilkelerine uyulmalıdır.
Ekstrahepatik Bulgular Gösteren Hastalarda Tedavi
Akut ve kronik HBV enfeksiyonu sırasında immün yanıtla ilişkili ekstrahepatik
belirti ve bulgular gelişebilir (29). HBV’nin primer olarak hepatositleri etkiledi-
ği bilinmekle beraber, diğer organlarda da komplikasyonlara yol açtığı gös-
terilmiştir. HBV enfeksiyonu ile birlikte görülen ve bazıları çok iyi tanımlanan
çeşitli ekstrahepatik belirti ve bulgular
Tablo 1
’de özetlenmiştir. Bu semptom-
ların fizyopatolojisinde deri, eklem, kas ve böbreklerde oluşan immün komp-
leks reaksiyonları rol oynar (30).
Tablo 1:
HBV ile ilişkili ekstrahepatik sendromlar (35 no’lu kaynaktan
alınmıştır)
Sendrom
Belirtiler
Serum hastalığı benzeri
sendrom
Ateş (>39ºC), eritematöz deri döküntüleri, kas ağrısı,
eklem ağrıları, yorgunluk/kırıklık
Glomerülonefrit
Membranöz glomerülonefrit, membranoproliferatif
glomerülonefrit, immünglobülin A nefropatisi
Poliartritler
Akut ve simetrik enflamasyon, sabah tutukluğu
Poliarteritis nodoza
Primer sistemik nekrotizan vaskülit, yüksek ateş,
halsizlik, kırıklık, kilo ve iştah kaybı
Dermatolojik durumlar
Büllöz pemfigoid, lichen planus, Gianotti-Crosti
sendromu
Kriyoglobülinemi
Raynaud fenomeni, artrit, sikka sendromu (sıklıkla),
nörolojik renal veya vaskülitik komplikasyonlar (daha
az)
Nörolojik/psikolojik bulgular
Mental durum değişiklikleri, depresyon/psikoz
Guillain-Barré sendromu
Özel Hasta Gruplarında HBV Enfeksiyonunun Tedavisi
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...328