Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 99

87
Özel Hasta Gruplarında HBV
Enfeksiyonunun Tedavisi
Dr. Mustafa Kemal Çelen
Dr. Özlem Kandemir
Özel hasta gruplarında hepatit B tedavisinin yönetimi ayrı bir özen gerektir-
mektedir. Hepatit B enfeksiyonu, bütün dünyada en sık görülen enfeksiyon
hastalıklarından biridir. Dünyada en az 2 milyar insanın hepatit B virüsü (HBV)
ile enfekte olduğu, yaklaşık 400 milyondan fazla insanın da kronik hepatit B
hastası olduğu bilinmektedir. Kronik hepatit B (KHB) prevalansı coğrafi bölge-
lere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bazı bölgelerde endemik olabileceği
gibi (>%8), bazılarında düşük düzeylerde (<%2) seyredebilmektedir. Ülkemiz-
de de hepatit B önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Dünya
Sağlık Örgütü’ne göre Türkiye, orta endemisite (%2-8) ülkelerinden biridir.
Hastalığın spektrumu ve kronik HBV enfeksiyonunun doğal seyri değişkenlik
göstermektedir.
Normal popülasyon dışında kalan özel hasta gruplarındaki hastalık sey-
ri ise hastalığın doğal seyrinden farklı olabilmektedir. İzlem ve tedavi bakı-
mından da farklı yaklaşımlar gerektiren özel hasta grupları bu bölümde, son
güncel veriler ışığında irdelenecektir. Bu bağlamda HIV, HCV veya HDV ko-
enfekte olgular, gebe olgular, son dönem böbrek yetmezliği olanlar, renal
transplant olguları, immünsuprese olgular, ekstrahepatik bulguları bulunan
olgular, kompanse ve dekompanse sirozlu olgular ve akut hepatitli olgular
gibi özel durumlar ele alınacaktır.
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...328