Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 108

96
Kronik Hepatit B
edilmelidir. Tedavide IFN? kontrendikedir. Tedavinin HBsAg’nin temizlendiği
doğrulanıncaya kadar devamı önerilirken, karaciğer transplantasyonu olan-
larda bu süre belirsizdir. Akut B hepatit seyri ağır olduğunda (T.bilirubin >10
mg/dl ve INR>1.9) NUC analogları ile tedavi başlanmasının mortaliteyi azalttığı
bildirilmiştir.
Fülminan hepatit, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve hepatik ensefalopa-
tiyle ortaya çıkan bir klinik tablodur. Bu olguların yoğun bakım koşullarında
izlenmesi ve zaman geçirmeden karaciğer transplantasyonu yapılabilen bir
merkeze sevk edilmesi gerekmektedir (33,34).
Karaciğer Naklinden Sonra Hepatit B Nüksünün
Engellenmesi
Kronik viral hepatit hastalarının önemli bir kısmı transplantasyona maruz ka-
labilmektedir. Transplantasyon zor ama yüz güldürücü bir süreci beraberinde
getirmektedir. Bu nedenle bu hasta grubunun izlemi ve tedavi yaklaşımı son
derece önemlidir. Siroz olgularının yaklaşık 1/3’ü, primer karaciğer kanseri
olgularının ise yarısı, HBV enfeksiyonuyla ilişkilendirilmektedir (35). Bu grup
hastalar için önerilen karaciğer transplantasyonu uygun profilaksi uygulan-
madığı takdirde, nakil sonrası 6-12 ay içinde HBV enfeksiyonunun %80-100
gibi yüksek oranlarda nüks etmesiyle sonuçlanabilmektedir (36,37).
Nakil hastalarında HBsAg pozitifliği durumunda tedavi yönetimi üç katego-
ride incelenebilir.
Nakil Öncesi Yaklaşım
HBsAg-pozitif karaciğer nakli yapılacak bütün olgulara, nakil öncesinde NUC
analogları ile tedavi önerilmektedir. Bu bağlamda, dirence karşı genetik bari-
yeri yüksek olan ETV veya TDF önerilir (38).
Nakil Sonrası Profilaktik Yaklaşım
Karaciğer nakli sonrası en az 6 ay boyunca serum anti-HBs düzeylerinin 100
IU/lt üzerinde tutulmasının, HBV enfeksiyonu nüksünü önleyebildiği gösteril-
miştir. Hepatit B immünglobulini (HBIG) bu amaçla kullanılmış ancak bir süre
sonra tek başına kullanıldığında hastalarda tekrar yüksek oranlarda nüks ol-
duğu gözlenmiştir (39). Bugün önerilen, NUC analogları ile HBIG tedavisinin
birlikte kullanılmasıdır. Bu alanda uzlaşı sağlanmış bir protokolün bulunmama-
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...328