Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 322

310
Dizin
Metadon, 178
Metavir, 154, 155, 197, 199
M-HBsAg, 260
MHC-II proteinleri, 275
Midazolam, 178
Mikst esansiyel kriyoglobulinemi, 56
Mirkludeks B, 298
MK-5172, 163, 220
N
N236T, 78
Nakil öncesi yaklaşım, 96
Nakil sonrası profilaktik yaklaşım, 96
Natal geçiş, 23
National Institutes of Health
, 257
Natural killer
(NK) hücre, 29
Negatif iplikçik, 4, 7, 8, 12, 13, 220
Non-A non-B (NANB) virüsleri, 243
Non-nükleos(t)id polimeraz inhibitörleri
(NNPİ), 187
Non-nükleozid NS5B inhibitörleri, 189
Nonsitopatik HBV eliminasyonu, 36
Nörolojik bozukluklar, 135, 139
Nörolojik/psikolojik bulgular, 93
Nötropeni, 228, 231, 232, 236, 238
Nozokomiyal bulaşma, 22, 25, 26, 244
NS3 proteaz inhibitörü, 188
NS3, NS4 NS5 antijenleri
, 151
NS3/4A proteaz inhibitörleri, 186, 218
NS3/4A serin proteaz inhibitörleri, 186
NS4B, 159, 215
NS5A inhibitörleri, 162, 166,186, 188,
189, 199-201, 208, 215, 223,
238
NS5A mutasyonları, 191
NS5A, 159, 161-163, 166, 187, 188, 191, 218,
223
NS5B inhibitörleri, 162, 189, 194, 199, 200,
215, 220
NS5B non-nükleozid polimeraz
inhibitörleri (NNPI), 186
NS5B nükleozid polimeraz inhibitörleri
(NPI’lar), 186
NS5B RNA bağımlı RNA polimeraz
inhibitörleri, 189
Nükleos(t)ide analogları (NUCs), 65, 70,
75, 78-83
Nükleot(s)id polimeraz inhibitörleri, 191
Nükleokapsid, 5, 7-9, 11, 13, 14, 30, 59,
186, 257, 267
Nüks, 96, 97, 156, 167-172, 191, 193, 202-
204
O-Ö
Okült HBV enfeksiyonu,49, 60, 61
Ombitasvir-paritaprevir/ritonavir, 190
Organ vericileri, 26, 246
Östrojen, 147
Otoimmün bozukluklar, 135, 138
otoimmün hastalıklar, 75, 228, 234
Otoimmün sitopeni, 135, 136
Özel hasta grupları, 87, 152, 153, 166, 167,
194
P
P geni, 9, 11
P7 polipeptiti, 159
Pangenotipik, 166, 185-187, 189, 190, 222
Pankreatit, 56
Parenteral bulaşma, 127, 282
Paritaprevir, 169, 170, 172-174, 176,
186-188, 190, 191, 195, 199, 209,
238
Paritaprevir/ritonavir+ombitasvir+dasabuvir
(OBT/PTV/r, DSV), 191
PDE-5 inhibitörleri, 237
Pearl II, 195, 198, 199
Pearl III, 195, 198, 199
PEARL IV, 191, 195, 198, 199
Pegile interferon (Peg INF), 62, 75, 88, 161,
166, 185, 217, 228
Pencere dönemi, 60, 61, 127
Perforin/granzim, 36
Perikardit, 56
Perinatal bulaşma, 22, 23, 53, 90, 244,
249
Periton diyalizi, 106, 122
Perkütan bulaşma, 24, 247
Plazma ürünleri, 127, 128
Poliarteritis nodoza (PAN), 55, 56, 93
1...,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321 323,324,325,326,327,328