Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 320

308
Dizin
HBV DNA düzeyi, 43- 45, 47, 49, 62, 69-
71, 75, 82, 88, 89, 990, 92, 175
HBV DNA PCR (kantitatif), 59
HBV enfeksiyonunun doğal seyri, 41, 48,
53, 87
HBV epidemiyolojisi, 18, 24, 267
HBV genomu, 4, 8, 10, 12, 66, 260
HBV genotipleri, 20
HBV immünizasyonu, 22
HBV replikasyonu, 9, 12, 29, 30, 35, 44,
49, 66, 68, 81, 94, 95, 257, 260,
261, 277, 283, 284, 295, 298, 299
HBV ve gebelik, 90
HBV/HCV koenfeksiyonu, 89, 175
HBV+HDV+HIV koenfekte, 295
HBV-HDV koenfeksiyonu, 284, 289
HBV-HDV süperenfeksiyonu, 290
HBV-spesifik CD4 ve CD8 T hücre, 33,
35, 37
HBV-spesifik CTL, 31,35, 37
HBV’ye bağlı esansiyel mikst
kriyoglobülinemi (EMK), 56
HBV’ye bağlı glomerülonefrit, 56
HBx proteini, 12, 34, 36
HCV koenfeksiyonu, 89, 174, 175
HCV prevalansı, 117-119, 122, 123, 128-131,
156, 178, 246
HDV antijeni, 289, 298
HDV genotipleri, 258, 277, 278
HDV replikasyonu ve yaşam döngüsü,
261
HDV RNA, 89, 258, 259, 262, 275, 276,
284, 289, 290-292, 294-299
HDVAg, 290, 292
HDV’nin bulaşma yolları, 270
Hematolojik yan etkiler, 232
Hemodiyaliz, 18, 91, 106, 107, 109, 120, 122,
126-128, 153, 176, 188, 191, 231, 244,
249, 241, 270
hastalarında aşılama, 109
Hemoglobinopati, 167, 178, 179
Hepadnaviridae, 3, 6
Hepatik ensefalopati, 64, 65, 96, 149, 284
Hepatik stellat hücreleri (HSC), 36
Hepatit B aşılaması, 100, 109, 114
kombinasyon aşıları, 101
maya kökenli aşılar, 101
memeli hücresinden üretilen aşılar, 101
tek antijen içeren Hepatit B aşıları, 101
Hepatit B immünglobulin (HBIG), 90, 92,
96, 97, 103, 104, 108-112
Hepatit B kor antijeni (HBcAg), 5, 257
Hepatit B reaktivasyonu, 65
Hepatit C’den korunma, 245
Hepatit delta antijeni (HDAg), 257, 260-
262, 267, 273, 275-279, 285, 290,
291
HDV enfeksiyonu tanısı, 289,
Hepatosellüler kanser, 41, 66, 95, 143, 144,
146, 148, 149, 258, 283
Hepatosellüler karsinoma, 68, 71, 123, 156
HIDIT 1 çalışması, 295
Hipervariabl bölge (HVR1), 159
Histolojik,
aktivite, 45, 55, 66, 75, 294, 297
hasar, 42
iyileşme, 76, 77
lezyonlar, 43, 45, 47
özellikler, 42
Histopatoloji, 54, 134, 155
HIV Koenfeksiyonu, 68, 88, 174, 179, 202
HLA sınıf II CD4 T hücre, 34
Horizontal bulaşma, 22, 24
Hücre proteom modifikasyonları, 276
Human leukocyte antigen
(HLA) sınıf I
molekül, 29
Hümoral yanıt, 32
I-İ
IFN lambda, 299
IFN-? sinyal yolağının inhibisyonu, 274
IL-10, 34, 275, 276
IL-12, 30, 32, 35, 36, 275
IL28B genotipi, 193
IL28B polimorfizmi, 145
IL-4, 34
İlaç bağımlılarında hepatit C tedavisi, 178
İlaç etkileşimi, 237
İlaç yan etkileri, 227
İmmün klirens, 54
1...,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319 321,322,323,324,325,326,327,328