Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 318

306
Dizin
Aşının kontrendikasyonları, 107
Asunaprevir,163, 186-188,196, 200, 220
B
B hücreleri ve antikorlar, 32
Beklabuvir, 187, 200
Birinci kuşak NS3/4A protez inhibitörleri,
186
boseprevir (BOC), 161, 163, 166, 167, 171,
186, 187, 188, 217, 227, 229
telaprevir (TVR), 161, 163, 166,167, 171,
179, 186, 187, 217, 227, 229
Biyokimyasal testler, 49, 61, 295
Böbrek nakli, 91, 176, 177
Böbrek yetmezliği, 87, 91, 188, 190, 191,
201, 231
Boseprevir, 161, 163, 166, 167, 171, 186, 187,
188, 217, 227, 229
Bulaşma yolları, 18, 19, 22, 126, 127, 130,
247, 270
cinsel yolla, 26, 27, 106, 123, 127, 130,
244, 250
dövme, 24, 126, 127, 130, 131, 133, 153,
244, 246, 248
ev içi, 127, 130, 250
HBV, 24, 22-26, 90, 103, 289
HCV, 120, 127-130, 244-252,
HDV, 282, 289
intranazal ilaç kullanımı, 130
nozokomiyal, 22, 25, 26, 244
parenteral/perkütan, 22, 24
perinatal, 22, 23, 53,90, 244, 249
piercing, 127, 130, 133, 153, 244-246,
248
sağlık çalışanları, 25, 26, 106, 109, 111,
122, 127, 130, 153, 244, 245-249
sünnet, 127, 130, 153
vertikal, 90, 127, 129
Buprenorfin, 178
C
C geni, 9, 11
C RNA, 9, 11, 152, 154
Catch-up
hepatit B aşılama, 109
cccDNA, 5, 7, 10, 14, 62,66
CD25 CD4 T hücreleri, 35
CD4 sayısı, 88, 110
CD4 ve CD8 T hücre, 29, 33, 35, 37
C-EDGE, 196, 201
Child Pugh skoru, 95, 149, 167, 188, 191,
204
COSMOS çalışması, 196-198, 201
Covalently closed circular DNA (cccDNA),
5, 7, 10, 14, 62,66
C-Salvage, 196, 201,
C-SURFER, 201
C-WORTHY, 201
CXCL10, 30
CXCL9, 30
D
Daklatasvir, 162, 163, 166, 168, 171-173, 176,
187, 189, 190, 196, 200, 203-206,
223, 238
Dane partikülleri, 3, 10, 14
Dasabuvir, 169, 170, 172-174, 176, 187, 190,
191, 195, 199, 209, 238
Dekompansasyon, 41, 45-47, 49, 65, 67,
79,80, 94, 143, 149, 157, 277, 283,
285, 286
Dekompanse siroz, 48, 69, 79, 80, 8-88,
94, 95, 144, 150, 156, 167-171
Delta antijeni, 257, 259, 267
Dermatolojik
durumlar, 93
hastalıklar, 93, 135, 137
yan etkiler, 228, 229, 235
Direkt etkili antiviraller (DAA), 161
Direkt etkili oral tedaviler (DEA), 185
Direnç gelişme, 75, 78, 79, 82, 83, 94, 97,
219
Direnç, 8, 56, 75-79, 82, 83, 90, 91 94-97,
154, 156, 161, 162, 164, 186, 187, 189-
194, 208, 209, 214-224
Dirence yüksek bariyer, 95, 192
Diyaliz, 24, 91, 106, 109, 122, 128, 138, 176,
177, 249
DNA polimeraz, 4, 5, 7-9, 11-13
Doğal immün yanıt, 11, 29, 30, 32, 143
DRESS sendromu, 235
1...,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317 319,320,321,322,323,324,325,326,327,...328