Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 324

312
Dizin
Sitokinler, 29, 30, 34, 35, 230, 275
Sitopatik etki, 31, 147, 273, 274
Sitotoksik T lenfosit (CTL), 31, 32, 275, 276
Sofosbuvir (SOF), 163, 164, 166-174, 176-
178, 185, 187, 190, 191, 194, 195, 201,
209, 221, 237, 238
Sofosbuvir + ledipasvir (LDV/SOF), 170, 171,
173, 194, 190, 194, 195
SOLAR, 195
Solunum sistemi yan etkileri, 228, 234
STAT-1, 274
STAT-2, 274
Statinler, 237
Süperenfeksiyon, 257, 276-278, 282-285,
289-292
SRV4, 169
T
T helper tip 1 (Th1), 30
T hücre yanıtı, 30-34, 36, 275
Takrolimus, 171-174
TARGET çalışması, 172
Tat alma bozukluğu, 229, 236
TDF + FTC, 88
Tedavi süresi, 65, 67, 79, 80, 82, 91, 94,
95, 169, 193, 194, 199, 209, 221,
237, 249, 299
Telaprevir, 161, 163, 166, 167, 171, 179, 186,
187, 217, 227, 229
Telbivudin, 65,75, 76, 78, 79, 83, 88, 91,
95, 97
Temas sonrası profilaksi, 108, 110-112, 248
Tenofovir (TNF), 62, 65, 70, 75, 76, 78-81,
83, 88, 91, 94, 95, 174, 175, 295
Terapötik aşılama, 298
Teratojen etkisi, 90
Th1 CD4 T hücreleri, 30, 31
Tiroidit, 135, 139, 234
TNF + LAM, 88
TNF ilişkili apoptoz indükleyen ligand
(TRAIL), 36
TNF reseptör 1 (TNF-R1), 36
TNF-?, 30
TNF-? aracılı apoptoz, 36
Toll benzeri reseptör agonistleri, 298
Toll like
reseptörler (TLR), 29
Transfüzyon, 24, 25, 120, 123, 126-129, 231,
244, 246, 251, 282
Transkripsiyon, 3, 5, 8-14, 31, 152, 262,
263, 274, 276-278
Translasyon, 5, 8-12, 159, 160, 186, 263,
276, 298
Transplantasyon, 18, 41, 65, 69, 73, 91, 94-
97, 122, 128, 134, 144, 148-150, 157,
158, 244, 246, 257, 283, 297, 299
Transplasental geçiş, 23
Triazolam, 178
Trombositopeni, 136, 150, 154, 228, 232,
233, 238
Tümör nekroz faktörü alfa (TNF-?), 29
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği, 121,
243
Turquoise II, 195, 197-199
Turquoise III, 195, 198, 199
U-Ü
UDP glukroniltransferaz, 285
UNITY I, 196, 198
UNITY II, 196, 198
Ürik asit, 236
V
Vaskülit, 56, 93, 135-138, 156
Viral genotip, 193
Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 19, 68,
121, 243, 269
Viral replikasyon, 4, 8, 9, 29, 33, 37, 42, 47,
53-55, 59, 62, 66, 89, 161, 186, 188,
189, 192, 194, 215, 218, 221, 274,
276, 284, 285
Viroidler, 258
Virolojik tedavi, 66
Virolojik testler, 151, 152
Virüsoidler, 258
Vitamin D, 147
von Willebrand hastalığı, 179
Woodchuck
hepatit virüsü, 5
X
X geni, 9
1...,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323 325,326,327,328