Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 169

157
Kronik HCV Enfeksiyonunda Antiviral Tedavinin Amaçları
Antiviral tedavinin tamamlanmasını izleyen 24. haftada serumda HCV
RNA’nın negatif olduğu hastaların uzun dönem izlem çalışmalarında vakaların
%98’inden fazlasında kalıcı yanıt doğrulanmıştır (1,2). Kalıcı viral yanıt (KVY)
hepatik enflamasyonda azalma ve fibroziste gerileme ile de birliktedir
(Şekil
1)
. Tedavi edilen hastaların yaşam kalitelerinde yükselme de gösterilmiştir (3).
İleri fibrozisi olan hastalarda bile antiviral tedaviden sonra karaciğere bağlı
ölümlerde ve hepatik dekompansasyonda belirgin azalmalar gözlenebilmek-
tedir (4,5,6).
Antiviral tedaviye yanıt veren hastalarda HCC insidansında azalma olduğu
saptanmıştır (7). Kalıcı viral yanıtın sağlandığı ileri fibrozisli ve karaciğer sirozlu
hastaların yaşam sürelerinde uzama gösterilmiştir (8). Bunun aksine, standart
IFN veya Pegile IFN bazlı tedavilerle viral klirensin sağlanamadığı, 3-4 yıl dü-
şük doz IFN-? idame tedavisi alan hastalarda hastalık progresyonu, hepatik
dekompansasyon ve HCC gelişiminin önlenemediği gösterilmiştir (9).
Kronik HCV’si tedavi edilmemiş kompanse sirozlu hastalarda HCC, asit ve
ölüm/transplantasyonunun yıllık insidansı
Tablo 1
’de gösterilmektedir (11). Bu
tabloda HCV için herhangi bir tedavi almamış olan kompanse sirozlu hasta
sonuçlarını gösteren altı çalışma verilerinin özeti sunulmaktadır. Bu veriler, an-
Şekil 1:
Antiviral tedaviyle kalıcı virolojik yanıt oluşmuş olan 38 Kr. HCV’li hastada
sirozdaki gerileme (10).
Tedavi öncesi Tedavi sonrası
100
80
60
40
20
0
38
15
14
F4
F3
F2
F1
7
2
1...,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168 170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,...328