Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 161

149
tir. Ancak son dönemlerde fibrozun ilerleyişi ile genotip arasında bir ilişkili
olmadığı görüşü daha fazla ağırlık kazanmıştır. Yüksek viral yükün fibrozun
ilerleyişi ile ilişkisi bulunamamıştır.
Sirozun Dekompansasyonu
Siroz geliştikten sonra her yıl hastaların %3’ünde asit, sarılık, hepatik ensefalo-
pati, varis kanaması ile karakterize, yaşam beklentisinin kısaldığı ve tedavi için
artık karaciğer transplantasyonunun gerektiği dekompansasyon tablosu orta-
ya çıkmaktadır. Kompanse sirozlu hastalarda Child Pugh Turcot (CTP) skoru-
nun 7 ve üzerinde olması, albümin ile trombosit düzeylerinde düşme ve AST/
ALT oranında artış olması dekompansasyon gelişeceğinin bir göstergesidir.
Hepatosellüler Kanser
Hepatosellüler kanserin görülme sıklığı 1980’den bu yana, özellikle gelişmiş
ülkelerde, giderek artmaktadır. Bütün hepatosellüler kanserlerin yaklaşık
1/4’ünden HCV enfeksiyonu sorumludur, özellikle HCV’nin endemik olarak
görüldüğü Asya ülkelerinde bu ilişki daha fazladır. Hepatit B enfeksiyonunun
aksine KHC’de ileri fibroz gelişmeden HCC gelişmesi beklenmemektedir.
Ancak Lok ve arkadaşları, ileri fibroza sahip ama siroz gelişmemiş KHC’li has-
talarda yıllık HCC gelişimini %0.8 olarak bildirmişlerdir. Bu oran siroz gelişmiş-
lerde %1.4-4.9/yıl olarak çok daha yüksek bildirilmiştir. Beş yıllık HCC gelişimi
%7-30 arasında rapor edilmiştir. KHC tanısıyla izlenen hastalarda dekompan-
sasyon gelişimi durumunda düşünülmesi gereken klinik tanılardan birisi de
HCC olmalıdır. Ancak HCC daha sıklıkla hepatik dekompansasyon belirgin
hale gelmeden önce karşımıza çıkmaktadır. Hatta sirozun ilk komplikasyonu
olarak görülebilmektedir. KHC’de HCC gelişimi için risk faktörleri, siroz geli-
şimi için söz konusu olan risk faktörlerinin benzeridir. İleri yaş, erkek cinsiyeti
ve alkol alımının devamı iyi tanımlanmış risk faktörleridir. Tip 2 diyabet siroz
gelişimi için bağımsız bir risk faktörüdür. Koenfeksiyon durumlarında sinerjis-
tik etki oluşarak HCC gelişim riski artar. Genetiğin KHC’de HCC gelişimine
katkısı açısından veriler azdır, ancak majör histokompatibilite sınıf I polipeptid
ile ilişkili sekans A’da SNP (rs2596542) varyasyonun HCC gelişimi ile güçlü
birlikteliği bildirilmiştir.
HCV Enfeksiyonunun Doğal Seyri
1...,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,...328