Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 179

167
Özel Hasta Gruplarında HCV Enfeksiyonunun Tedavisi
Bu üç ilacın tedavi kombinasyonlarına katılmasıyla yaklaşık %90-100’lere varan
KVY oranlarına ulaşılmış ve IFN içermeyen yeni tedavi rejimleri oluşmuştur (10-12).
HCV enfeksiyonuna bağlı dekompanse siroz olan, karaciğer nakli sonrası
HCV enfeksiyonu nüks eden, son dönem böbrek hastalığı bulunan, hemog-
lobinopati ve kanama bozukluğu gibi hastalıkları olan özel hasta gruplarında
PegIFN-? + ribavirin kombinasyon tedavileri sürekli sorun olmuştur. Telaprevir
ve boseprevir içeren üçlü tedavi seçenekleri hem yoğun ilaç etkileşimleri,
hem de PegIFN-? ve ribavirin kullanılması nedeniyle sorun oluşturmaya de-
vam etmiştir. DEA ilaçları içeren ancak IFN içermeyen yeni tedavi rejimleriyle
elde edilen yüksek KVY oranları göz önüne alındığında, bu hasta gruplarında
daha başarılı sonuçlar elde edileceği düşünülmektedir.
Ciddi Karaciğer Hastalığı Olanlarda Hepatit C Tedavisi
Karaciğer Nakli Endikasyonu Olmayan Dekompanse Sirozlu Hastalarda
Tedavi
Karaciğer nakli, son dönem karaciğer hastalığı olan kişilerde ideal tedavi se-
çeneğidir. Ancak bazı hastalar, bu tedavi seçeneğinden tıbbi, sosyal, eko-
nomik veya sağlık sistemindeki sorunlar yüzünden yararlanamamaktadırlar.
Karaciğer nakli bekleme listesinde olmayan dekompanse sirozlu hastalarda
kronik hepatit C tedavisinin başlıca amacı karaciğer fonksiyonlarında ve sağ-
kalımda düzelme elde etmektir. Sirozu ve portal hipertansiyonu olan hasta-
larda 48 haftalık sofosbuvir + ribavirin tedavisini değerlendiren Afdhal N. ve
arkadaşlarının çalışmasında (13) tedavi yanıtının mükemmel olduğu ve kara-
ciğer fonksiyonu testlerinde hafif düzelmeler sağlandığı saptanmıştır. Uzun
vadedeki klinik yararlar ve bu tedavinin portal hipertansiyon üzerindeki etkisi
bildirilmemiştir.
Diğer bir çalışmada HCV genotip 1 veya 4 ile enfekte dekompanse siroz
hastalarında (Child-Pugh-Turcotte-CPT- skoru ?12) 12 veya 24 hafta süreyle
ribavirin ile birlikte sabit doz sofosbuvir+ledipasvir kombinasyonunun güven-
liliği ve etkililiği değerlendirilmiştir (14). KVY oranları 12 ve 24 haftalık tedavi
sonrasında sırasıyla %87 ve %89 bulunmuştur. Tedavi, CPT-CPT- B ve CPT-
CPT- C siroz hastalarında eşit ölçüde etkili olmuştur. Bilirubin, albümin ve INR
değerlerinde ve bunların sonucu olarak da MELD (Model for End Stage Liver
Disease) ve CPT- skorlarında anlamlı düzelmeler elde edilmiştir (14). Bu ön
sonuçlar, dekompanse siroz hastalarının bu tedavi rejiminden yararlandıkla-
1...,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,...328