Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 162

150
Kronik HCV
Prognoz
HCV enfeksiyonunun ABD’de her yıl 8-13 bin ölümden sorumlu olduğu, HIV
enfeksiyonundan daha fazla ölüme neden olduğu gösterilmiştir. KHC ve
kompanse sirozda yaşam beklentisi iyi olmakla birlikte, dekompanse siroz
ve HCC gelişen hastalarda beklenen yaşam süresi belirgin şekilde kısalmak-
tadır. Kompanse siroz hastalarında karaciğer transplantasyonu yapılmaksızın
5 yıllık sağkalım yaklaşık %80 iken, dekompanse sirozlularda %50 civarın-
dadır. Ölüm veya karaciğer transplantasyonu sonlanım noktası olarak kabul
edildiğinde, kompanse sirozlu hastaların yılda %4.5’i, dekompanse sirozlu
hastaların yılda %6.3’ü bu sonlanım noktasına ulaşmaktadır. Trombositopeni,
hipoalbüminemi, özofagus varis varlığı ve yaş bu sonlanım noktası ile bağım-
sız olarak ilişkili bulunmuştur.
Kaynaklar
1.
Chopra S, Clinical manifestations and natural history of chronic hepatitis C virus
infection. Uptodate, last updated: Apr 30, 2015.
2.
Terrault N.A, Chopra S. Diagnosis and evaluation of chronic hepatitis C virus
infection Uptodate, last updated: Mar 19, 2015.
3.
EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2015. J Hepatol. 2015
Jul;63(1):199-236. doi: 10.1016/j.jhep.2015.03.025. Epub 2015 Apr 21.
4.
Wedemeyer H. Hepatitis C. Eds; Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, Sleisenger and
Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease- 2 Volume Set, 10th Edition. 1332-1339.
5.
Yılmaz G. Kronik hepatitlerde invaziv ve invaziv olmayan testlerin karşılaştırılması.
Eds Tabak F, Tosun S. Viral Hepatit 2013. İstanbul, 199-214.
1...,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161 163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,...328