Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 159

147
Muhtemelen östrojenin fibrogenezi engellemesi nedeniyle kadınlarda,
erkeklere göre fibrozun progresyonu daha yavaş olmaktadır. İleri yaşlarda
(40-55 yaşlarından sonra) edinilen HCV enfeksiyonunda kronikleşme daha
fazladır ve fibroz daha hızlı gelişmektedir. Buna karşılık çocukluk döneminde
edinilen enfeksiyonun kronikleşmesi ve siroz gelişimi daha nadirdir. Yaşlılar-
da fibrozun neden hızlı ilerlediği açık değildir, ancak yaşla oluşan karaciğer
rejenerasyonunda ve immün sistemdeki değişiklikler ve telomer kısalması
bunda rol oynayabilir. Genetik faktörler ve etnisite de fibroz gelişimini etkile-
yen faktörlerdir. Siyah tenli olanlarda, siyah tenli olmayanlara göre karaciğer
histolojisi daha hafif şiddetlidir ve daha yavaş ilerleme gösterir. TGF beta1,
TNF alfa, renin anjiyotensin aldesteron, IL28B, apolipoprotein E, kreatinin,
vitamin D reseptörü, MTHFR 677T ve daha birçok gendeki polimorfizmlerin
fibrozun ilerlemesinde rolü olduğu ileri sürülmüştür.
Fibrozun ilerleyişi üzerinde en fazla etkisi olan faktörlerden biri karaciğer
yağlanmasıdır. HCV insülin rezistansı ve diabetes mellitusa (ekstrahepatik
manifestasyon) neden olduğundan, KHC’li hastalarda karaciğer yağlanma-
sı sıktır. Ayrıca genotip 3 ile enfeksiyonda virüsün sitopatik etkisine bağlı
Tablo 2:
KHC’de fibroz üzerinde etkili faktörler
Başlangıç fibrozunun ileri olması
İleri yaş >40
Alkol kullanımı
Koenfeksiyon (HBV, HIV, Şistozomiyazis)
Teni beyaz olmak
İmmünsüpresyon
Metabolik KC hastalığı,
• İnsülin rezistansı, nonalkolik steatohepatit, diabetes mellitus, obezite, kilo alımı,
hiperlipidemi, yağlı diyet
Marihuana kullanımı
Sigara kullanımı
D vitamin yetmezliği <10 ng/ml
Serum ALT düzeyinin yüksek seyretmesi
Karaciğerde demir birikimi
Erkek cinsiyet
HCV Enfeksiyonunun Doğal Seyri
1...,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158 160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,...328