Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 17

5
Fosfoprotein yapısında 240 viral kapsid proteinin ikozahedral simetri ile
bir araya gelmesiyle oluşan 27 nm çapındaki nükleokapsid, viral genomik
DNA ve DNA polimerazı paketlemektedir. Bu basit protein yapı, hepatit B
kor antijeni (HBcAg) olarak bilinir. Nükleokapsidin içinde, fonksiyonu henüz
tanımlanmamış olan bir protein kinaz da bulunur (6).
Nükleokapsid, endoplazmik retikulumda (ER) tomurcuklanması sırasında
zarflanır ve lipoprotein zarfın üzerinde üç viral yüzey proteini bulunur. Gli-
koprotein yapısındaki bu yüzey proteinleri büyüklüklerine göre, büyük (L),
orta (M) ve küçük (S) yüzey antijenleri olarak adlandırılırlar ve HBsAg’yi oluş-
tururlar (7,8).
HBV Yaşam Döngüsü
Son 30 yılda HBV ile enfekte edilmiş insan hepatoma hücre dizinlerinin ge-
liştirilmesi ve ördek hepatit B virüsü (DHBV) ya da
woodchuck
hepatit virüsü
(WHBV) gibi HBV’ye benzeyen virüslerin kullanımı ile hepadnavirüs replikas-
yon döngüsünün pek çok basamağı aydınlatılmıştır. Buna karşılık etkin
in vitro
enfeksiyon sistemlerinin ve kolay ulaşılabilir hayvan modellerinin var olma-
ması, insan hepatositlerine viral girişi düzenleyen hücresel faktörlerin ve me-
kanizmaların tanımlanmasını güçleştirmektedir (7,9). HBV yaşam döngüsünün
belli başlı basamakları
Şekil 2
’de özetlenmiştir.
HBV reseptör aracılı olarak hepatosite girdikten sonra viriyon çekirdeğe
gider ve viral DNA cccDNA molekülüne dönüşerek bir minikromozom fonk-
siyonu görmeye başlar. cccDNA’nın transkripsiyonuyla viral RNA molekülleri,
RNA translasyonuyla da gen ürünleri sentezlenir. Sitoplazmada enkapsidas-
yonun ardından revers transkripsiyon gerçekleşir ve viriyon morfogenezi ile
yeni viriyonlar salınır. Replike olan progeni HBV çekirdeğe dönerek cccDNA
havuzunu zenginleştirebilir.
Çekirdek içine girdikten sonra viral yaşam döngüsünün
sağlanması ve prodüktif HBV enfeksiyonu gelişmesi, yani
enfeksiyonun sürdürülebilir olması cccDNA’nın oluşmasıyla
olanaklıdır
Hepatit B Virüsünün Moleküler Virolojisi
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...328