Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 16

4
Kronik Hepatit B
değillerdir. Bu partiküllerin hepsinin dış yüzeyinde HBsAg eksprese edil-
mektedir (3,4).
HBV genomu kısmen çift iplikçikli, sirküler ancak kovalent olarak kapalı
olmayan yapıda, yaklaşık 3200 nükleotid uzunluğundadır ve rcDNA (relaxed
circular) olarak adlandırılır. Viral DNA’nın negatif iplikçiği tam uzunluktadır. Buna
karşılık pozitif iplikçiğin 3’ ucu değişken uzunluktadır ve tüm genomun 2/3’ü
kadardır. Negatif iplikçiğin 5’ ucuna kovalent olarak viral DNA polimeraz bağlı-
dır. Pozitif iplikçiğin 5’ ucunda pregenomik RNA’dan arta kalan ve pozitif iplikçik
sentezinde primer olarak kullanılan kısa bir RNA oligomeri bulunur (5)
(Şekil 1)
.
Kısmen çift iplikçikli, sirküler rcDNA kalın siyah çizgilerle gösterilmiştir. Ke-
sikli çizgi pozitif iplikçiğin heterojen uzunluğunu sembolize etmektedir. Nega-
tif iplikçiğin 5’ ucuna kovalent olarak viral DNA polimeraz (P) bağlıdır. Pozitif
iplikçiğin 5’ ucunda RNA primeri bulunur (zigzag çizgi). İç kısımda C, P, preS/S
ve X açık okuma pencereleri gösterilmiştir. Polimerazın terminal protein kıs-
mı (TP) mevcuttur. Dış çember, 5’ ucunda epsilon sekansı olan pregenomik
RNA’yı sembolize etmektedir.
Ayrıca negatif iplikçiğin hem 5’ hem de 3’ uçlarında 8-9 nükleotid uzunlu-
ğunda “R bölgesi” adı verilen fazlalıklar vardır ve bu yapılar viral replikasyon
için gereklidir. Her iki zincir ortak baz çiftlerine sahiptir ve sirküler bir yapıda
bulunmalarına karşın, 3’ ve 5’ uçları kovalent yolla birleşik olmadığı için aslın-
da lineer moleküllerdir (1,5).
Şekil 1:
HBV genom
organizasyonu. (5 no’lu
kaynaktan uyarlanmıştır)
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...328