Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 19

7
Hepatosit membranına tutunmayı izleyen iki giriş yolu bulunduğu öne-
rilmiştir. Deneysel çalışmalar HBV’nin endositozla hücre içine alındığı ve
ardından endositik vezikülden nükleokapsidin salındığını ya da viral zarfın
plazma membranına füzyonu sonrası HBV’nin hepatosite girdiğini düşün-
dürmektedir (13).
Viral rcDNA Molekülünün Çekirdeğe Translokasyonu
Viral nükleokapsidin sitoplazmaya salımının hemen ardından kısmen çift ip-
likçikli sirküler rcDNA ve kovalent olarak bu moleküle bağlı olan polimeraz,
kovalent bağlı, kapalı, sirküler DNA’yı (cccDNA) oluşturmak üzere hücre çe-
kirdeğine gider (1). Viral nükleokapsidin çekirdeğin çevresine mikrotübüllerle
taşındığı; çekirdek membranında kapsidlerin birikiminin transport reseptörleri
ve “çekirdek por kompleksi”nin adaptör proteinleriyle ilişkiyi sağladığı düşü-
nülmektedir (14,15). Çekirdek por kompleksinden geçiş, viral kapsid protein-
lerinin karboksi (C) terminalindeki “çekirdek lokalizasyon sinyali” ile çekirdek
reseptörleri “importin ? ve ߔ arasındaki ilişkiyle sağlanır (16). Kapsidin açılma-
sı büyük olasılıkla çekirdek por kompleksinde gerçekleşir ve polimeraz-viral
rcDNA kompleksi nükleoplazma içine girer.
cccDNA Formasyonu
Persistan viral enfeksiyonlarda viral genomun, enfekte hücrede hücre bö-
lünmesi sırasında kaybolmayacak stabil bir formda bulunması ve böylece
progeni genomların sürekli olarak üretilebilmesi gereklidir (5). Çekirdek içine
girdikten sonra viral yaşam döngüsünün sağlanması ve prodüktif HBV enfek-
siyonu gelişmesi, yani enfeksiyonun sürdürülebilir olması cccDNA’nın oluş-
masıyla olanaklıdır (7).
rcDNA’nın cccDNA’ya dönüştürülmesi için pozitif iplikçiğin tamamlanması,
negatif iplikçikli DNA molekülünün 5’ ucuna kovalent olarak bağlı viral DNA
polimeraz proteini ile pozitif iplikçikli DNA molekülünün 5’ ucundaki RNA oli-
gomerinin uzaklaştırılması gereklidir.
Kısa olan pozitif iplikçiğin tamamlanmasında görev alan enzimler tanım-
lanmamıştır. Ancak bu süreçte viral polimerazın rol aldığına dair veriler vardır
(17). Pozitif iplikçiğin 5’ ucundan RNA oligomerinin ayrılması ve DNA iplikçik-
Hepatit B Virüsünün Moleküler Virolojisi
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...328