Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 26

14
Kronik Hepatit B
namaması da söz konusu olabilir. Bu görüşe göre, pozitif iplikçiğin daha fazla
uzamasının nükleokapsidi destabilize edebileceği öne sürülmektedir (1,5,23).
Bir Araya Gelme ve Salım
Son replikasyon adımı Dane partiküllerinin bir araya gelmesi ve salımıdır. Matür
kapsidler oluştuktan sonra ya ER’ye gider ve zarflanarak HBsAg polipeptidle-
rini edinir, ardından da 42 nm çapında Dane partikülleri olarak membrandan
tomurcuklanır ya da hücre çekirdeğine dönerek cccDNA molekülü havuzunun
artmasını sağlar. Bu intrasellüler amplifikasyon yolağı özellikle enfeksiyonun
erken dönemlerinde çok etkin çalışır. L zarf proteininin hücre içi DNA trafiğini
ve cccDNA oluşumunu yönettiği gösterilmiştir (34,35). Enfeksiyonun erken dö-
neminde L proteini ekspresyonu düşük düzeylerdeyken kapsidlerin çekirdeğe
yönlendirilmesi ve enfekte hücrelerde cccDNA birikmesi sağlanırken, enfeksi-
yonun daha ileri evrelerinde L proteininin artmasıyla kapsidlerin zarflandığı ve
hücrelerden salındığı bildirilmiştir (35). preS1 bölgesinin sitozolde matür viral
kapsidler için bir bağlanma noktası sağladığı ve viriyon morfogenezi için gerek-
li olduğu; bu bölgenin bir matriks proteini görevi gördüğü de bildirilmiştir (36).
Dolayısıyla DNA içeren nükleokapsidlerin zarf kazanması ve hücreden tomur-
cuklanması, S ve L yüzey proteinlerinin eşzamanlı ekspresyonunu gerektirir.
pgRNA’nın çift iplikçikli DNA’ya revers transkripsiyonu sırasında bir kapsid
matürasyon sinyalinin, kapsidlerin ER membranında LHBs preS1 bölgesi ile iliş-
kiye geçmesini sağladığı ve viriyonların tomurcuklanması sürecini başlattığı dü-
şünülmektedir; ancak bu matürasyon sinyali henüz tanımlanmamıştır. Alternatif
olarak, matür DNA sentezinin gerçekleşmesiyle kapsidde ortaya çıkan yapısal
değişikliğin, kapsid üzerinde preS1 ile ilişkiyi sağlayacak bölgeyi ekspoze ettiği
ve matürasyon sinyali görevi görebileceği de ileri sürülmektedir (7,37).
rcDNA içeren matür kapsidler ER membranında, membran lipidlerini edi-
nir ve zarf proteinleriyle donatıldıktan sonra yeni hepatositleri enfekte etmek
üzere hücreden salınırlar.
Kaynaklar
1.
Nassal M. Hepatitis B viruses: reverse transcription a different way. Virus Res
2008;134:235-249.
2.
Schaefer S. Hepatitis B virus taxonomy and hepatitis B virus genotypes. World J
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...328