Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 18

6
Kronik Hepatit B
Tutunma ve Giriş
HBV enfeksiyonundaki ilk adımın, hücre tipine bağlı olmayan ve hepatosit-
lerden başka diğer hücrelerde de bulunan, heparan sülfat proteoglikanları-
na tutunmayla başladığı düşünülmektedir. Bu ilk ve geri dönüşümlü olabilen
tutunmayı, virüsün hepatositlerde bulunan henüz tanımlanmamış özgül re-
septörlere geri dönüşümsüz tutunması izler. Hepatositlerde bu özgül resep-
törlerin olası varlığı
Hepadnaviridae
üyelerinin hepatotropizmini açıklamak-
tadır. Buna ek olarak HBV’nin hepatositlere bazolateral membrandan girdiği
ve hücre polarizasyonunun tutunmada önemli rol oynadığı bildirilmiştir (10,11).
Bu adım olasılıkla virüsün aktivasyonunu da gerektirmektedir ve büyük zarf
proteini preS1’in amino (N) terminal bölgesinin reseptör bağlanmasını gerçek-
leştirmede gerekli olduğu düşünülmektedir (10,12).
Şekil 2:
HBV yaşam döngüsünün şematik görünümü. (7 no’lu kaynaktan uyarlanmıştır)
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...328