Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 20

8
Kronik Hepatit B
liklerinin uçlarının ligasyonunda hücresel ligazlar ile DNA tamir mekanizma-
sında yer alan diğer hücresel enzimlerin görev aldığı düşünülmektedir (7,8).
Negatif iplikçiğin 5’ ucundan DNA polimerazın uzaklaştırılması ise bir en-
donükleaz aracılığıyla 5’ ucuna yakın bir yerden kesilmesi ya da polimerazı
negatif DNA iplikçiğine bağlayan fosfotirozin bağının hidrolizi ile gerçekleş-
tirilebilir (7). DNA polimerazın uzaklaştırılmasının rcDNA’nın çekirdek memb-
ranından translokasyonu öncesinde mi yoksa sonrasında mı gerçekleştiği
bilinmemektedir.
cccDNA molekülü oluştuktan sonra konak kromatinine katılır ve viral
transkripsiyon-replikasyon için şablon görevi görür (1). Retrovirüslerin “pro-
virüs DNA” molekülünden farklı olarak, cccDNA molekülünün konak kromo-
zomlarına katılması gerekli değildir; HBV transkripsiyonu plazmid benzeri
bir yapı olan epizomal DNA’dan gerçekleşir (18). Öte yandan, hücre kültür
sistemleriyle kronik enfeksiyonda HBV DNA sekanslarının kromozomal in-
tegrasyonunun gerçekleştiği de gösterilmiştir (19). cccDNA enfekte hepato-
sitin çekirdeğinde, hücrenin yaşamı boyunca kalabilir. Deneysel çalışmalarla
cccDNA’nın sadece hücreye yeni gelen viriyonlardan oluşmadığı, yeni sen-
tezlenen nükleokapsidlerden bir kısmının da zarf kazanıp kan dolaşımına
girmeksizin çekirdeğe taşınarak biriktiği ve cccDNA havuzunun devamlılığını
sağladığı gösterilmiştir (1,20). Bu durum, dirençli HBV genomlarının cccDNA
havuzunda nasıl arşivlendiğini de açıklamaktadır.
Transkripsiyon
Stabil, konak genomuna entegre olmayan bir minikromozom olarak
cccDNA, protein sentezi ve viral replikasyon için gerekli viral RNA’ların
üretimini, hücresel transkripsiyon mekanizmalarını kullanarak çekirdekte
gerçekleştirir (21). cccDNA’nın negatif iplikçiği hücresel mRNA sentezinden
sorumlu RNA polimeraz II tarafından transkripsiyon şablonu olarak kullanılır
ve genomdan daha uzun olan pregenomik RNA (pgRNA) ile daha kısa diğer
subgenomik transkriptler sentezlenir. pgRNA’nın viral yaşam döngüsünde
iki önemli görevi vardır: translasyon ve revers transkripsiyon şablonu olarak
kullanılır (5,22).
HBV genomu üzerinde dört açık okuma penceresi (ORF) vardır ve bu kısa
genom, kodlama kapasitesini artıracak kendine özgü birtakım özelliklere sa-
hiptir. Negatif iplikçik üzerinde bulunan tüm açık okuma pencereleri aynı yön-
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...328