Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 24

12
Kronik Hepatit B
translasyonunu başlatır. Polimeraz başlangıç kodonu 5’ ucundan daha uzakta
olduğu için ribozomların bu başlangıç kodonuna ulaşması daha güçtür ve bu
nedenle polimeraz translasyonu daha az sıklıkla gerçekleşir. Her 200-300 kor
polipeptid molekülü translasyonuna karşın bir polimeraz proteini sentezlenir.
Viral polimeraz, HBV genomu tarafından kodlanan tek enzimdir ve RNA
bağımlı DNA polimeraz ile RNase H aktiviteleri vardır. HBV polimerazda üç
fonksiyonel bölge ile bir
spacer
bölge bulunur. P polipeptidinin amino ucun-
daki terminal protein, pgRNA’nın negatif DNA iplikçiğine revers transkripsi-
yonunu başlatan primer görevi görür. Viriyon sentezinin tamamlanmasından
sonra da polimeraz proteininin negatif iplikçikli DNA’ya kovalent olarak bağ-
landığı kısımdır. Terminal proteini, polimerazın katalitik bölgesi olan revers
transkriptazdan
spacer
bölgesi ayırmaktadır. Polipeptidin karboksi ucunda
ise RNase H yerleşmiştir. RNase H’nın işlevi, DNA sentezi sırasında fonksiyo-
nu biten pgRNA şablonunun parçalanmasıdır (23).
X ORF’si tarafından kodlanan X proteini birden fazla fonksiyonu olan bir
düzenleyici proteindir; hücresel yolakları modifiye edebilir ve karsinojenik
kofaktör özelliğine sahiptir. HBx proteininin fazla ekspresyonunun hem viral
hem de hücresel genlerin düzenlenmesine ve aktivasyonuna yol açtığı gös-
terilmiştir.
In vitro
çalışmalar ile HBx proteininin sitoplazmik sinyal yolaklarını
etkilediği; ayrıca proteazom fonksiyonunu regüle ederek hücresel ve viral
proteinlerin yıkımını kontrol edebildiği belirlenmiştir (28,29).
HBx proteininin HBV enfeksiyonundaki tam rolünün ne olduğu henüz ay-
dınlatılamamış olsa da HBV replikasyonunu başlatmada, farklı basamaklarda
viriyon prodüktivitesini devam ettirmede ve viral transkripsiyon için gerekli
olduğu düşünülmektedir (30,31).
HBx proteininin doğrudan onkojenik olup olmadığı bilinmemektedir. An-
cak genel olarak virüs ilişkili kanserlerde viral proteinlerin konak DNA meti-
lasyon sistemini etkileyerek epigenetik değişikliklere yol açtığı gösterilmiştir.
HBx proteininin de genomik metilasyon için gereken DNA metiltransferaz
transkripsiyonunu düzenlediği ve tümör baskılayıcı genlerin hipermetilasyo-
nu ile hepatokarsinogenezi hızlandırdığı sanılmaktadır (23,32).
Replikasyon
HBV replikasyonunda sonraki önemli adım pgRNA’nın revers transkriptaz ile
birlikte yeni oluşan kapsidler içinde paketlenmesidir. HBV replikasyonunun
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...328