Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 249

237
İlaç Etkileşimi
Hem BOC hem de TVR’nin çok sayıda ilaç ile etkileşimi söz konusudur ve her
ikisi de güçlü CYP3A4 inhibitörleridir. CYP3A4 ilaç etkileşimlerinde önemlidir.
Birlikte kullanımda CYP3A4 ile metabolize olan ilaçların seviyeleri artabilir.
CYP3A4’ı inhibe eden ilaçlar BOC ve TVR serum düzeylerini artırırken, ak-
tive eden ilaçlar ise her iki ilacın serum düzeylerini düşürürler. BOC ve TVR
P-glikoprotein (P-gp) subtratları olduklarından P-gp subtratı olan diğer ilaç-
ların konsantrasyonlarını artırabilirler. Antiretroviral ilaçlar, immünsüpresanlar,
HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, oral kontraseptifler, pisikotrop ilaçlar, kardi-
yovasküler ajanlar, analjezikler, sedatifler, antimikrobiyaller ve antifungal ilaç-
larla da etkileşimleri bilinmektedir (58,59).
Yeni Kuşak Direkt Etkili Antiviral İlaçlar
Tedaviye BOC veya TVR eklenmesi KVY oranlarını artırır ama yan etkilerdeki
artış ve ciddi ilaç etkileşimleri tedaviye hasta uyumunu azaltır. Günümüzde
KHC tedavisindeki gelişmeler baş döndürücü bir hızda devam etmektedir. Vi-
ral ve konak faktörlerine etkili çok sayıda DAA geliştirilme aşamasındadır ve
bunlar günümüzde hızla klinik kullanıma girmektedir. KHC tedavisinde yeni
geliştirilen oral antiviraller ile artık %100’lük tedavi başarı oranları hedeflen-
mektedir. Yeni DAA’larla yan etkiler ve ilaç etkileşimleri oldukça azalmıştır.
Aralık 2013’te ilk iki ajan FDA tarafından onaylanmıştır.
Simeprevir genel olarak iyi tolere edilmektedir. Simeprevire özgü yan etki-
ler fotosensitivite ve raştır. Ayrıca kaşıntı ve bulantı da olabilir. Bu yan etkiler
genellikle tedavinin ilk 4 haftasında ortaya çıkar. Ancak tedavinin herhangi
bir zamanında da görülebilir. Simeprevire bağlı fotosensitivitede güneş gören
yerlerde aşırı güneş yanıkları oluşmaktadır. Eritem, eksudasyon ve ödem gö-
rülür. Hastalara tedavi süresince güneşe olabildiğince az çıkmaları ve güneş
koruyucuları sürmeleri önerilir. Ciddi semptomların varlığında tedavinin kesil-
mesi gerekebilir (60-62).
Simeprevir de CYP3A4 ile metabolize olmakta ve bu enzimi inhibe veya ak-
tive eden ilaçlarla etkileşebilmektedir. Simeprevir ayrıca CYP1A2 ve intestinal
CYP3A4’yı hafif derece inhibe eder. Buna bağlı olarak kalsiyum kanal blokerleri
ve statinlerin çoğu PDE-5 inhibitörlerinin konsantrasyonlarını artırabilir (63).
Sofosbuvir nükleotid NS5B polimeraz inhibitörüdür. RBV ile birlikte kullanıl-
dığında en sık (?20%) yan etkileri baş ağrısı ve halsizliktir. RBV ve IFN ile birlik-
İlaç Yan Etkilerinin Yönetimi
1...,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248 250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,...328