Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 248

236
Kronik HCV
Enfeksiyon
IFN içeren tedavilerde hafif-orta derece akut enfeksiyonlar nispeten sıktır.
Hayatı tehdit eden enfeksiyonlara %0.5 oranında rastlanılmaktadır. Genellik-
le etiyolojik ajanlar influenza virüsü, herpes virus, stafilokok ve kandidadır.
Ancak enfeksiyonlar nötropeni ile ilişkili değildir. Hafif-orta dereceli enfeksi-
yonlarda uygun antibiyotikler verilerek tedaviye devam edilir. Şiddetli enfek-
siyonlarda hastalar hastaneye yatırılmalı ve INF’lerin immün etkileri nedeniyle
antiviral tedavi kesilmelidir (20,56).
Gebelik
PegIFN+RBV alan kadın ve erkekler hem tedavi sırasında hem de tedavi biti-
minden 6 ay sonrasına kadar korunmalıdır. RBV kuvvetli teratojeniktir. Gebe
olanlar ve gebe kalma olasılığı bulunanlar ilacın potansiyel yan etkilerine kar-
şı uyarılmalıdır. IFN’nin maymunlarda düşük yaptığı gösterilmiştir; insanda da
önerilmez.
BOC ve TVR etinil esradiolün plazma konsantrasyonunu azaltır. Bu neden-
le üçlü tedavi alanlarda korunmada daha dikkatli olunmalı, ek bariyer önlem-
leri alınmalıdır (18,57).
Anorektal Problemler
TVR ile üçlü tedavilerde anorektal problemler hastaların yaklaşık %25’inde
görülmektedir. Hemoroid, anorektal rahatsızlık, kaşıntı, rektal yanma hissi or-
taya çıkabilir. Bu rahatsızlıklar çoğunlukla hafiftir ve topikal steroidlerden ve
lokal anestezik kremlerden fayda görür (16,55). Lifli gıdalar önerilir. Perianal
bölgenin aşırı temizlenmesinden ve sabunlardan kaçınılmalıdır. Sık görülme-
lerine rağmen anorektal yan etkiler ilacın kesilmesine yol açmazlar.
Ürik Asit Düzeyinde Artış
TVR tedavisinin ilk 2 haftasında başlar ve 6. ve 8. haftalarında pik yapar. Gut
alevlenmelerine neden olabilir. Ürik asit düzeyi 10 mg/dl’nin üzerine çıkarsa
allopurinol verilebilir. Klinik çalışmalarda hiperürisemi gelişen hastaların yak-
laşık %1’inde klinik olarak aşikar gut çıkmıştır (58).
Tat Alma Bozukluğu
Tat alma bozukluğu pegIFN+RBV kombinasyonunda %11-16 oranında görülür-
ken, BOC ilavesi ile %34-44’e yükselir. Bazı hastalarda BOC’nin çikolatalı sütle
alınması veya pastiller tat bozukluğunun giderilmesinde yardımcı olabilir (17,20).
1...,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,...328