Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 250

238
Kronik HCV
te kullanıldığında ise sık görülen yan etkiler halsizlik, baş ağrısı, bulantı, anemi
ve uykusuzluktur. Sofosbuvir pegIFN+RBV kombinasyon tedavisi ile anemi,
trombositopeni ve nötropeni sıklığı pegIFN+RBV tedavisindekine benzerdir.
Sofosbuvire bağlı ilaç kesilen olgular çok nadir olmakla birlikte, ilaç kesilme
nedenleri genellikle pegIFN+RBV kullanımıyla ilişkilendirilmiştir (64-66).
Sofosbuvir P-gp subtratıdır. P-gp pek çok ilacın transportunu gerçekleş-
tiren ATP bağımlı bir transmembran proteinidir. P-gp uyarıcı ilaçlarla birlikte
kullanıldığında sofosbuvirin plazma konsantrasyonu düşmekte ve ilacın et-
kinliği azalmaktadır. Rifabutin, rifapentin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital,
okskarbazepin ya da tipranavir/ritonavir ile birlikte kullanımı önerilmez.
Sofosbuvir BOC, TVR ve simeprevir gibi sitokrom P450 enzimleri ile meta-
bolize olmadığı için daha az ilaç etkileşimine yol açar. Sofosbuvir içeren re-
jimlerle birlikte amiadoron kullanımına bağlı semptomatik bradikardi görüle-
bilmektedir. Kalp hastalığı olanlar ve beta bloker kullananlarda bradikardi riski
artmaktadır. İlaç kesildikten sonra bradikardi genellikle düzelir. Diğer DAA ile
birlikte sofosbuvir kullanan hastalarda amiadoron kullanımı önerilmez (64,67).
Daklatasvir NS5A inhibitörüdür. Genellikle sofosbuvir ile kombinasyon ha-
linde kullanılır. İyi tolere edilmektedir. Hafif ile orta derecede baş ağrısı, hal-
sizlik ve bulantı en sık tariflenen yan etkilerdir. Daklatasvir başlıca CYP3A ile
metabolize olur (68,69). Rifampin, fenitoin, karbamazepin ile birlikte kullanımı
önerilmez. Güçlü CYP3A inhibitörleri (ritonavir, klaritromisin gibi) ile kullanıl-
dığında doz azaltılması önerilir. Digoksin ile birlikte kullanıldığında digoksin
dozunun ayarlanması gerekir.
Ombitasvir-paritaprevir-ritonavir ve/veya dasabuvir, HCV tedavisinde kul-
lanılan tek tablet şeklindeki diğer bir kombinasyondur. Genellikle iyi tolere
edilmektedir. Hafif yan etkiler olabilir. RBV ile birlikte incelenmiştir. Bu rejimin
RBV kombinasyonunda plasebodan daha fazla görülen yan etkileri bulantı,
kaşıntı, uykusuzluk, ishal ve halsizliktir. Halsizlik ve baş ağrısı en sık rastlanılan
yan etkiler olmakla birlikte, plasebo grubunda farksızdır. Yan etkiler genellikle
RBV’ye bağlıdır. RBV ile birlikte verildiğinde anemi sık görülür. Genellikle Hgb
düzeyinde 1.5-2 g/dl azalma olur (9,70,71).
Sonuç
Kronik hepatit C tedavisinde son yıllarda önemli başarılar elde edilmiştir. Pe-
gIFN+RBV tedavisine proteaz inhibitörü BOC veya TVR’nin eklenmesi, KVY
1...,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249 251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,...328