Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 296

284
Kronik HDV
dıkça sessiz seyreder. Başlangıçta, kullanılan testlerin düşük duyarlılığı nede-
niyle anlaşılamamıştır. Düşük miktarda HBV replikasyonu ile HDV enfeksiyon
belirteçleri mevcuttur (12).
HDV, HBV, HCV üçlü enfeksiyonunda HDV genellikle dominanttır; çünkü
HDV, HBV ve HCV viral replikasyonunu inhibe eder. Bir çalışmada HDV en-
feksiyonu olan hastaların %80’inde HCV RNA ve HBV replikasyon belirteçle-
ri negatif bulunmuştur. İspanya’da yapılan başka bir çalışmada %20 vakada
HBV DNA yokluğunda HDV RNA saptanmış hastaların %50’sinden fazlasında
virüslerden herhangi birinde veya her ikisinde birden viremide dalgalı seyir
izlenmiştir. Bu durum HDV’nin, daha önce tanımlandığından daha dinamik bir
hastalık olduğunu desteklemektedir.
Akut Hepatit D
Semptom ve Klinik
Akut hepatit D kliniği genellikle tek başına akut HBV kliniğinden daha cid-
di seyreder. Ciddi ve fulminan hepatit HBV-HDV koenfeksiyonunda, HBV
monoenfeksiyonuna göre daha sık görülür. Akut koenfeksiyon vakalarının
%95’i düzelirken, süperenfeksiyonda vakaların %70’i kronikleşir (13). Üç–
yedi haftalık inkübasyon süresinden sonra halsizlik, letarji, bulantı, ano-
reksi, serum ALT ve AST düzeylerinde artışla birlikte viral replikasyonda
azalma meydana gelir. Bu durumu serum bilirubin düzeyinin yükseldiği,
idrar renginin koyulaştığı, kil rengi gaitanın gözlendiği ikterik faz takip eder.
Akut, kendi kendini sınırlayan hepatitte semptomların düzelmesiyle iyileş-
me dönemi başlar (5). Süperenfeksiyon sırasındaki akut HDV enfeksiyonu
daha ciddi seyredebilir; koagülopati, sarılık, hepatik ensefalopati ile ka-
rakterize akut karaciğer yetmezliği ile sonuçlanabilir. ALT ve AST seviyesi
azalmış veya artmış olabilir. HDV replikasyonu azalmıştır. Klinik gidiş çok
hızlıdır (14).
Kronik Hepatit D
Semptom ve Klinik
Sıklıkla HDV süperenfeksiyonu sonucu oluşur. HBV/HDV koenfeksiyonu nadi-
ren kronikleşir. Bu iki durum klinik veya morfolojik olarak ayırt edilemez. Süpe-
1...,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295 297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,...328