Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 310

298
Kronik HDV
düşünülmelidir. Kırk sekiz haftada PCR ile HDV RNA klirensi başarılamayan
olgularda bireyselleştirilmiş tedavi önerilir. Sürekli yüksek düzeyde viremili,
anti-HDV IgM pozitif ve devamlı transaminaz yüksekliği olanlar muhtemelen
daha fazla tedaviye yanıt vermeyeceklerdir. Aksine viral yükü azalmış, IgM
antikor titreleri düşmüş ve transaminazları normal olan veya HBsAg düzey-
lerinde sürekli azalma olanlar, tolerabiliteleri iyiyse, 72 hafta veya daha uzun
süreli tedaviden fayda görebilirler. HBV DNA’sı yüksek olan olgularda HBV
replikasyonunu inhibe etmek için potent NUC analogları eklemek uygun-
dur. Ancak bu tedavinin uzun süreli etkililiği henüz tanımlanmamıştır. Potent
NUC analogları, HDV replikasyonu başarıyla kontrol edildikten sonra, HBV
reaktivasyonu olan hastalar için ve pegIFN ile tedavi edilemeyen (ilerlemiş
karaciğer hastalığı gibi) serumda saptanabilir DNA’sı olan hastalar için de kul-
lanılabilir (1).
Kronik Hepatit Delta İçin Gelecekteki Muhtemel Tedavi
Seçenekleri
Hepatit Delta virüsü HIV, HBV ve HCV’den farklı olarak, tedavide kullanılacak
ilaçlar için hedef olan kendi enzimlerini kodlayamaz. Ancak virüs toplanması
ve posttranslasyonel modifikasyon, HDV yaşam döngüsünde esas adımlardır
(22). Önemli bir modifikasyon HDV antijeninin prenilasyonudur.
In vitro
mo-
deller ve farklı hayvan çalışmaları, HDV replikasyonuna karşı prenilasyon inhi-
bitörlerinin antiviral etkilerini göstermiştir (23). Aslında anti-kanser tedavi için
geliştirilmiş prenilasyon inhibitörlerinin delta hepatitli hastalarda kullanımıyla
ilgili çalışmalar başlatılmıştır.
HDV enfeksiyonu tedavisinde bir yaklaşım da, HBsAg klirensiyle sonuçla-
nan HBV yaşam döngüsündeki diğer adımların hedef alınmasıdır. Bu amaçla
mirkludeks olarak adlandırılan ve HBV preS lipopeptidlerinden oluşan hepa-
tit B giriş inhibitörleri kullanılır. Bunların
in vitro
ve
in vivo
fare modellerinde
HBV enfeksiyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir (24). Mirkludeks B aynı hepato-
site hepatit viriyonlarının girişini önler. Fare modellerinde HDV enfeksiyonuna
da faydalı etkisi olduğu gösterilmiştir (25). Mirkludeks B ile ilgili olarak erken
faz I ve faz II klinik çalışmalar yapılmaktadır, ayrıca Delta hepatit hastalarında
da çalışmalar başlatılmıştır.
Alternatif interferonlar, toll benzeri reseptör agonistleri veya terapötik aşı-
lama gibi alternatif immün tedaviler gibi yaklaşımlar da vardır. Bugün hepato-
1...,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309 311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,...328