Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 35

23
bildirilmiştir (1). HBV enfekte anneden bebeğe geçişte üç olası yol vardır. Bi-
rincisi HBV’nin uterus içinde transplasental geçişi, ikincisi doğum sırasında
perinatal geçiş, son yol ise bakım ya da süt verme sırasında postnatal geçiştir.
Transplasental yol antenatal olduğu için aşı ve hiperimmünglobulin bu bulaş-
mayı engelleyemez. Çin’de yapılan epidemiyolojik çalışmalarda, HBsAg po-
zitif annelerde intrauterin enfeksiyon oranı %3.7-9.9, HBeAg pozitif annelerde
ise %9.8-17.3 oranında bulunmuştur. HBeAg pozitifliği ve önceki doğumlarda
prematür doğum eylemi varlığı, intrauterin enfeksiyon riskini artıran faktörler-
dir (2). HBV’nin transplasental geçişi iki mekanizmayla gerçekleşmektedir. İlki
hematojen yoldur; abortus gibi bazı faktörler, plasental mikrovasküler bozul-
malara yol açmakta ve bu durum anne kanındaki yüksek miktardaki HBV’nin
fetal dolaşıma katılmasına neden olmaktadır. İkinci yol sellüler transferdir. Bu
yolda önce plasental dokular adım adım anne kanından geçen viral parti-
küllerle enfekte olur; ardından kapiller endotel hücrelerdeki viluslar yoluyla
HBV fetal sirkülasyona ulaşır. Yenidoğan ve bir yaşından küçük çocuklar için,
immatür immün sistem nedeniyle enfeksiyonun kronikleşme riski %90’ın üze-
rindedir. Yüksek oranda kronikleşmenin bir diğer immün mekanizması ise,
transplasental yolla geçen HBeAg’nin fetal immün sisteminde HBV’ye karşı
tolerans oluşturmasıdır (3).
Perinatal bulaşmanın önlenmesinde doğum sonrasında aktif ve pasif im-
münizasyonun birlikte uygulanması, iyi bilinen bir klasik korunma yoludur. An-
cak ilerleyen yıllarda viral yükü yüksek (HBV DNA >10
6–7
IU/ml) ve HBeAg po-
zitif annelerde efektif olarak uygulanan aşılama ve hepatit B hiperimmünglo-
bulinine rağmen vertikal geçiş riskinin >%10 olduğu saptanmıştır. Bu nedenle
viral yükü yüksek olan gebelere aktif ve pasif immünizasyonun yanında viral
yükün düşürülmesi için antiviral kullanımı konusunda bilgilendirme yapılması,
son kılavuzlarda önerilen yaklaşımdır (4).
HBV taşıyıcısı annelerin doğum yolu ile ilgili birçok çalışma mevcuttur.
Sezaryenle doğumun anneden bebeğe geçişi engellediğine dair net bir
HBV üç temel yolla bulaşabilir:
parenteral/ perkütan, seksüel temas ve enfekte anneden
bebeğe bulaşma.
HBV Enfeksiyonunun Bulaşma Yolları
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...328